Vatandaşa yeni vergi şoku

Vatandaşa yeni vergi şoku
banner206

Rant vergisi arsalarla sınırlı kalmayacak. Üzerinde bina olan arsanın değerinin artmasıyla ödenecek emlak vergisinde de artış olacak. Fark vatandaştan alınacak.

Haberler.com’un haberine göre, son gün­le­rin en önem­li gün­dem mad­de­si ha­li­ne ge­len ar­sa rant­la­rın­dan el­de edi­le­cek ver­gi­de ok­lar yi­ne va­tan­da­şı gös­ter­di. Rant ver­gi­si sa­de­ce ar­sa­nın de­ğe­ri­nin art­ma­sıy­la ar­sa sa­hi­bi­ni il­gi­len­dir­me­ye­cek. Üze­rin­de ko­nut ve iş­ye­ri olan ara­zi­le­rin il­gi­li be­le­di­ye ta­ra­fın­dan de­ğe­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı ya da ye­ni imar ça­lış­ma­la­rıy­la olu­şan de­ğer ar­tı­şı va­tan­da­şa ek ver­gi ola­rak yan­sı­ya­cak.

 

Güllüce:Arsa sahibini ilgilendirir

Ko­nu ile il­gi­li en so­mut bil­gi Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı İd­ris Gül­lü­ce­'den gel­di. Ya­pı Ürün­le­ri ve Üre­ti­ci­le­ri Fe­de­ras­yo­nu­'nun "2023'e doğ­ru kent­sel dö­nü­şüm, ulu­sal çev­re po­li­ti­ka­la­rı ve sek­tör­den bek­len­ti­le­r" ko­nu­lu top­lan­tı­sı­na onur ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lan Gül­lü­ce rant ver­gi­si­ne yö­ne­lik so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı. Gül­lü­ce ko­nuş­ma­sı­nın ba­şın­da "Rant ver­gi­si ar­sa­sı ola­nı il­gi­len­di­rir va­tan­daş ra­hat et­si­n" de­di. An­cak Ba­kan Gül­lü­ce üze­rin­de ko­nut ve­ya iş­ye­ri olan ara­zi­nin il­gi­li be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ye­ni ça­lış­ma­da de­ğe­ri­nin art­ma­sı so­nu­cun­da em­lak ver­gi­si art­ma­ya­cak mı so­ru­su­na "Ta­bi üze­rin­de bi­na olan bir ar­sa­nın de­ğe­ri art­mış­sa o ar­sa üze­rin­de­ki gay­ri­men­kul­le­rin em­lak ver­gi­si de ar­tar. Bu da çok do­ğal­dı­r" ya­nı­tı­nı ver­di.

 

Sivil kuruluş olursa izin istenmez

İd­ris Gül­lü­ce Tür­ki­ye Mi­mar ve Mü­hen­dis­ler Oda­sı Bir­li­ği ve il­gi­li oda­la­rın üye­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı ve kon­gre­le­re ka­tıl­mak için 15 gün ön­ce ba­kan­lı­ğa izin ta­le­bin­de bu­lun­ma­sı­na yö­ne­lik ge­rek­çe­le­ri­ni de sı­ra­la­dı. Gül­lü­ce; "Bu tür bir de­ne­ti­me ne­den iti­raz edi­li­yor an­la­mı­yo­rum. Ca­nı is­te­yen üye olur is­te­me­yen ol­maz biz si­vil bir ku­ru­lu­şuz di­yor­sa ve üye ol­ma­yı zo­run­lu tut­mu­yor­sa o za­man yurt­dı­şı­na çı­kı­şın­da ba­kan­lık­tan izin is­ten­mez. Ama ba­şın­da Tür­ki­ye olan her şe­yi biz de­net­le­ri­z" şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

1,15 Milyon ton atık dönüştü

Top­lan­tı­nın ev sa­hip­li­ği­ni üst­le­nen Ya­pı Ürün­le­ri ve Üre­ti­ci­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (YÜF) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı M. Şe­fik Tü­zün, Tür­ki­ye çi­men­to sek­tö­rü­nün 2013 yı­lın­da yak­la­şık 1,15 mil­yon ton atı­ğı ya­kıt ve ham­mad­de ola­rak eko­no­mik de­ğe­re dö­nüş­tür­dük­le­ri­ni söy­le­di. Ulu­sal çev­re po­li­ti­ka­sı­na da de­ği­nen Tü­zün, Tür­ki­ye­'de yü­rü­tül­mek­te olan çev­re mev­zu­atı­na uyum sü­re­si­nin Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki gi­bi 5-7 yı­la ya­yıl­ma­sı­nı is­te­di.

 

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2015, 11:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142