banner227

banner206
banner238

Şan­lı­ur­fa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, genç­le­re okuma alış­kan­lı­ğı ka­zan­dır­mak için Tur­gut Özal Parkı'nda hiz­me­te sun­du­ğu çocuk kü­tüp­ha­ne­si­nin ar­dın­dan bu kez Eyyüp Pey­gam­ber Par­kın­da inşa et­ti­ği Çocuk Kü­tüp­ha­ne­si­ni tö­ren­le hiz­me­te açtı.

Ço­cuk­lar­da okuma alış­kan­lı­ğı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nın yanı sıra öğ­ren­ci­le­rin sı­nav­la­ra daha rahat bir or­tam­da ha­zır­lan­ma­sı için Eyyüp Pey­gam­ber Par­kın­da mo­dern çocuk kü­tüp­ha­ne­si inşa eden Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dünya kla­sik­le­rin­den Türk ede­bi­ya­tı kla­sik­le­ri­ne uza­nan eser­le­ri ço­cuk­la­rın hiz­me­ti­ne sundu.

Öğ­ren­ci­le­rin sanal or­tam­da araş­tır­ma yap­ma­la­rı­na ola­nak sağ­la­ya­cak bil­gi­sa­yar­la­rın da bu­lun­du­ğu Mo­dern Kü­tüp­ha­ne­nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nihat Çift­çi, kü­tüp­ha­ne­le­rin ço­cuk­la­rın eği­tim­le­ri­ne katkı ver­me­si adına temel alt­ya­pı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Şan­lı­ur­fa'nın 13 il­çe­sin­de ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı alı­nan halk ve Çocuk kü­tüp­ha­ne­le­ri­nin 6'sını yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Nihat Çift­çi, "Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak yoğun bir ça­lış­ma içe­ri­sin­de­yiz. Ama­cı­mız ağaç yaş­ken eği­lir mi­sa­li ço­cuk­la­rı­mı­zı ki­tap­lar ve güzel me­kan­lar­la ge­le­ce­ğe ha­zır­la­mak is­ti­yo­ruz. 670 bine yakın bir öğ­ren­ci nü­fu­su­na sa­hi­biz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak bu öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi ge­le­ce­ğe ha­zır­la­ma an­la­mın­da ne ya­pa­bi­li­riz dü­şün­ce­si içe­ri­sin­de­yiz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Milli Eği­tim İl Mü­dür­lü­ğü­müz­le bir çok pro­je­ye imza attık. Şan­lı­ur­fa'nın tüm il­çe­le­rin­de bu­lu­nan öğ­ren­ci­le­ri Şan­lı­ur­fa'yı gez­dir­me ve tüm sı­na­va ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze yö­ne­lik de­ne­me sı­nav­la­rı ha­zır­lı­yo­ruz. Geçen yıl 4 de­ne­me yap­mış bu yıl ise 8 de­ne­me şek­lin­de ha­zır­lı­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mı­zı ge­le­ce­ğe ha­zır­la­mak lazım, bu­nun­da en iyi ör­ne­ği düz­gün bir eği­tim­den geçer. İnsa­nın kendi do­ğa­sı­nı, mem­le­ke­ti­ni, par­kı­nı ve ya­pı­sı­nı sev­me­si ge­rek­mek­te­dir. İnşal­lah top­lu­muz bu di­na­mi­zi­mi erken yaşta ço­cuk­la­rı­mı­zın ki­ta­ba olan aşkı ile ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz" dedi.

 

"EĞİTİME VE GENÇ­LE­RE HER ZAMAN DES­TEK VE­RE­CEĞİZ"

Ko­nuş­ma­sın­da plan­la­nan pro­je­le­ri bir bir ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni ifade eden Baş­kan Nihat Çift­çi, "Ama­cı­mız Şan­lı­ur­fa'yı ge­liş­ti­re­rek ço­cuk­la­rı­mı­zın ya­rı­nı için emir­le­ri­ne ver­mek­tir. 2016-2017 Eği­tim ve Öğ­re­tim se­zo­nu için 800 kitap da­ğı­tı­mı ya­pa­ca­ğız. Ge­le­ce­ğe güzel bir ne­sil­le yü­rü­me­nin uğ­ra­şı içe­ri­sin­de­yiz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak eği­ti­me ve genç­li­ğe yö­ne­lik her zaman des­tek ve­re­ce­ği­mi­zi be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Ülke ola­rak ge­le­ce­ği­mi­zi ço­cuk­la­rı­mız­la şe­kil­len­di­re­ce­ği­mi­zi ema­ne­tin on­la­ra tev­dih edi­le­ce­ği­ni bi­lin­ciy­le ha­re­ket edi­yor, tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin eği­tim ve öğ­re­ti­min yıl­la­rı­nı teb­rik edi­yo­rum" şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

VALİ TUNA, "KÜ­TÜP­HA­NE­LER, GE­LE­CE­ĞE YA­PI­LAN EN ÖNEMLİ YA­TI­RIM­DIR "

Açı­lı­şa ka­tı­lan Şan­lı­ur­fa Va­li­si Gün­gör Azim Tuna ise, "Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zi teb­rik edi­yo­rum. Çünkü ge­le­ce­ği­mi­ze ya­pı­lan en önem­li ya­tı­rım­lar­dan bi­ri­si kü­tüp­ha­ne kur­mak­tır. Bu tür hiz­met­le­rin tüm Be­le­di­ye­le­rin­de yap­ma­sı­nı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Top­lum içe­ri­sin­de nasıl dav­ra­na­ca­ğı­nı, ge­le­ce­ği­ni bil­me­le­ri için ço­cuk­la­rı­mı­zın kitap oku­ma­sı ge­rek­te­dir" söz­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ni ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı tak­dir et­ti­ği­ni be­lir­te­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan AK Parti Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ali Cev­he­ri ise, "Sos­yal ve kül­tü­rel be­le­di­ye­ci­li­ğin en önem­li iş­le­ri kent­ler­de kü­tüp­ha­ne­ler aç­mak­tır. De­ğer­li baş­ka­nı­mız Nihat Çift­çi'yi teb­rik edi­yo­rum. Tabi ki biz­ler so­kak­la­rı­mı­zı, yol­la­rı­mı­zı ve alt ya­pı­mı­zı ya­pa­ca­ğız. Ama bizim ay­dın­lık bir nesil için ya­pa­bi­le­ce­ği­miz en güzel eser ken­ti­mi­zi kü­tüp­ha­ne­ler­le do­nat­mak­tır" dedi.

Öte yan­dan açı­lı­şa, AK Parti Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li Halil Özcan, Ka­ra­köp­rü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Metin Bay­dil­li, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­le­ri, AK Parti teş­ki­lat­la­rı ve çok sa­yı­da öğ­ren­ci ka­tıl­dı.

Açı­lı­şın ar­dın­dan mo­dern kü­tüp­ha­ne­yi gezen Baş­kan Nihat Çift­çi, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan eği­tim mal­ze­me­le­ri bu­lu­nan çan­ta­la­rı öğ­ren­ci­le­re he­di­ye etti.

İtfa­iye Daire Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan öğ­ren­ci­le­re ve­ri­len eği­ti­mi de iz­le­yen Baş­kan Nihat Çift­çi, ar­dın­dan öğ­ren­ci­le­re yan­gın eği­tim seti verdi.

Ar­dın­dan Ey­yü­bi­ye İlçe­si­ne bağlı Hacı Bozan Or­ta­oku­lu ve Eyyüp Göncü Ana­do­lu Li­se­si­ni zi­ya­ret eden Baş­kan Nihat Çift­çi, bu­ra­da öğ­ren­ci­ler­le bir araya ge­le­rek 2016-2017 eği­tim ve öğ­re­tim yıl­la­rı­nı kut­la­dı.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142