Demirkol: 106 belediyeyi Urfa’da ağırlayacağız

.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin Ekim Ayı Olağan Toplantısının Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde 14- 15- 16 Ekim 2016 tarihlerinde Şanlıurfa’da yapılacağını düzenlediğini basın toplantısında duyurdu.

Baş­kan Fevzi De­mir­kol, be­ra­be­rin­de Ha­li­li­ye Be­le­di­ye Mec­li­si Tu­rizm ve Ha­li­li­ye’yi Ta­nıt­ma Ko­mis­yo­nu üye­le­ri Ab­dul­ka­dir Al­tun­dağ, Fer­han Ka­ra­çiz­me­li, Halil Yet­kin, İhsan Akyüz Gü­cü­yet­mez ve Müs­lüm Yük­sel bir­lik­te dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. Ha­li­li­ye Be­le­di­ye­si­nin yap­tı­ğı hiz­met­ler­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­kan De­mir­kol, Şan­lı­ur­fa’nın ta­nı­tı­mı ve genç nü­fu­sun is­tih­da­mı­na katkı sağ­la­ya­cak­la­rı­nı dü­şü­ne­rek Tür­ki­ye Je­oter­mal Kay­nak­lı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği’nin Ekim Ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı’na ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak­la­rı­nı ifade etti.

Baş­kan Fevzi De­mir­kol, 106 üye ol­du­ğu bir­li­ğin top­lan­tı­sıy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı kay­det­ti: “Ha­li­li­ye Be­le­di­ye­si ola­rak temel be­le­di­ye­ci­li­ğin ya­nın­da, sos­yal be­le­di­ye­ci­lik nok­ta­sın­da da et­kin­lik­le­ri­miz, fa­ali­yet­le­ri­miz ol­mak­ta­dır. Ha­li­li­ye böl­ge­miz­de, Şan­lı­ur­fa’mızda genç nü­fu­su­muz sayı ola­rak faz­la­dır. Bu nü­fu­sa is­tih­dam sağ­la­mak ama­cıy­la ve yine aynı şe­kil­de ‘ge­le­nek­ten ge­le­ce­ğe’ diyen bir be­le­di­ye ola­rak ta­ri­hi ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­mi­zi, böl­ge­mi­zi, ili­mi­zi tüm ül­ke­ye ta­nıt­mak is­ti­yo­ruz. Bu şe­kil­de tu­riz­min Şan­lı­ur­fa’ya ak­ma­sı­nı ve sa­na­yi­nin Şan­lı­ur­fa’da ya­tı­rım yap­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz.

Bunun genç nü­fu­su­mu­za is­tih­dam ya­ra­ta­ca­ğı dü­şün­ce­sin­de­yiz. Tür­ki­ye Je­oter­mal Kay­nak­lı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği’nin 6 ayda bir ya­pı­lan mec­lis top­lan­tı­sı­nın 14- 15- 16 Ekim ta­rih­le­rin­de Şan­lı­ur­fa’da, Ha­li­li­ye’de ya­pı­la­cak­tır.

106 be­le­di­ye­miz bu bir­li­ğe men­sup­tur. 106 de­ği­şik yö­re­den ge­lecek in­san­la­rı­mı­za Şan­lı­ur­fa’mızın Gö­bek­li­te­pe­si’ni, pey­gam­ber­ler şehri ol­du­ğu­nu, Har­ran’ımızı, Ak­ça­ka­le’mizi ve ay­rı­ca tüm de­ğer­le­ri­mi­zi ta­nıt­mak is­ti­yo­ruz. Çünkü tu­rizm ve is­tih­dam­da be­le­di­ye sı­nı­rı diye bir şey yok­tur. 106 be­le­di­ye­den ge­lecek mi­sa­fir­le­ri­miz Şan­lı­ur­fa’nın mi­sa­fir­per­ver­li­ği­ni, bu be­le­di­ye­le­ri­miz git­tik­le­ri yer­le­re Şan­lı­ur­fa’daki mu­hab­be­ti, sıcak il­gi­yi, Gö­bek­li­te­pe’yi, pey­gam­ber­ler şehri olma özel­li­ği­mi­zi ay­rı­ca Şan­lı­ur­fa’nın adını say­mak­la bi­ti­re­me­ye­ce­ğim tüm ta­ri­hi ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­ni bu­lun­duk­la­rı böl­ge­le­re an­la­ta­cak­lar. İnşal­lah bunun tu­riz­mi­mi­ze, es­na­fı­mı­za olum­lu kat­kı­sı ola­cak­tır.”

 

“ŞAN­LI­UR­FA’NIN SPOR ŞEHRİ OL­DU­ĞU­NU TEMİN ETMEK İSTİYORUZ”

Baş­kan Fevzi De­mir­kol, açık­la­ma­la­rı­nın de­va­mın­da ise 16 Ekim 2016 pazar günü ya­pı­la­cak olan 5. Gö­bek­li­te­pe Ma­ra­to­nu ile il­gi­li bil­gi­ler verdi. Şan­lı­ur­fa’nın bir spor şehri ol­ma­sı­nı temin et­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı an­la­tan Baş­kan De­mir­kol, ko­nuş­ma­sı­nı şöyle ta­mam­la­dı:

“Ha­li­li­ye Be­le­di­ye­si ola­rak genç­le­ri­mi­ze ver­miş ol­du­ğu­muz öne­min bir ni­şa­ne­si ola­rak 16 Ekim pazar günü 5. Gö­bek­li­te­pe Ma­ra­to­nu­na ev sa­hip­li­ği ya­pı­yo­ruz. Bu ma­ra­ton­da Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu ile Genç­lik Spor İl Mü­dür­lü­ğü­müz ve Şan­lı­ur­fa Va­li­li­ği ile or­tak­la­şa bir proje ola­rak bu ma­ra­to­nu ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Bu­ra­da il dı­şın­dan belki de ülke dı­şın­dan ka­tı­lım­lar ola­cak­tır. Bu ka­tı­lım­lar­la da Şan­lı­ur­fa’nın bir spor şehri ol­du­ğu­nu, genç nü­fu­sun spora il­gi­si­ni, genç nü­fu­sun spor­la bağ­lan­tı­sı­nı temin etmek is­ti­yo­ruz. Bu bağ­lam­da dolu dolu bir hafta ge­çi­re­ce­ğiz.”

Baş­kan De­mir­kol, ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da ise Tu­rizm ve Ha­li­li­ye’yi Ta­nıt­ma Ko­mis­yo­nu üye­le­ri­ne te­şek­kür etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2016, 18:19
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hakan kaya
Hakan kaya - 4 yıl Önce

Size zahmet bi sorsaniza fevzi demirkola bunun maliyeti nekadar olacak bu maliyeti kim karsiliyacak yazık degilmi onca paraya bunların işi hep reklam hep şov baskada bişey yok

A
A - 4 yıl Önce

Yav belediyeyi agirlayacagina calişma yap butun belediyeler haliliye belediyesiden daha iyi calişiyor sirrin deresi ceylan sitesinde hic bir belediye elemani cali$miyor 150 aile var ama bir park yok

SIRADAKİ HABER

banner195

banner142