banner227

banner206
banner238

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin Ekim Ayı Olağan Toplantısının Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde 14- 15- 16 Ekim 2016 tarihlerinde Şanlıurfa’da yapılacağını düzenlediğini basın toplantısında duyurdu.

Baş­kan Fevzi De­mir­kol, be­ra­be­rin­de Ha­li­li­ye Be­le­di­ye Mec­li­si Tu­rizm ve Ha­li­li­ye’yi Ta­nıt­ma Ko­mis­yo­nu üye­le­ri Ab­dul­ka­dir Al­tun­dağ, Fer­han Ka­ra­çiz­me­li, Halil Yet­kin, İhsan Akyüz Gü­cü­yet­mez ve Müs­lüm Yük­sel bir­lik­te dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. Ha­li­li­ye Be­le­di­ye­si­nin yap­tı­ğı hiz­met­ler­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­kan De­mir­kol, Şan­lı­ur­fa’nın ta­nı­tı­mı ve genç nü­fu­sun is­tih­da­mı­na katkı sağ­la­ya­cak­la­rı­nı dü­şü­ne­rek Tür­ki­ye Je­oter­mal Kay­nak­lı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği’nin Ekim Ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı’na ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak­la­rı­nı ifade etti.

Baş­kan Fevzi De­mir­kol, 106 üye ol­du­ğu bir­li­ğin top­lan­tı­sıy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı kay­det­ti: “Ha­li­li­ye Be­le­di­ye­si ola­rak temel be­le­di­ye­ci­li­ğin ya­nın­da, sos­yal be­le­di­ye­ci­lik nok­ta­sın­da da et­kin­lik­le­ri­miz, fa­ali­yet­le­ri­miz ol­mak­ta­dır. Ha­li­li­ye böl­ge­miz­de, Şan­lı­ur­fa’mızda genç nü­fu­su­muz sayı ola­rak faz­la­dır. Bu nü­fu­sa is­tih­dam sağ­la­mak ama­cıy­la ve yine aynı şe­kil­de ‘ge­le­nek­ten ge­le­ce­ğe’ diyen bir be­le­di­ye ola­rak ta­ri­hi ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­mi­zi, böl­ge­mi­zi, ili­mi­zi tüm ül­ke­ye ta­nıt­mak is­ti­yo­ruz. Bu şe­kil­de tu­riz­min Şan­lı­ur­fa’ya ak­ma­sı­nı ve sa­na­yi­nin Şan­lı­ur­fa’da ya­tı­rım yap­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz.

Bunun genç nü­fu­su­mu­za is­tih­dam ya­ra­ta­ca­ğı dü­şün­ce­sin­de­yiz. Tür­ki­ye Je­oter­mal Kay­nak­lı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği’nin 6 ayda bir ya­pı­lan mec­lis top­lan­tı­sı­nın 14- 15- 16 Ekim ta­rih­le­rin­de Şan­lı­ur­fa’da, Ha­li­li­ye’de ya­pı­la­cak­tır.

106 be­le­di­ye­miz bu bir­li­ğe men­sup­tur. 106 de­ği­şik yö­re­den ge­lecek in­san­la­rı­mı­za Şan­lı­ur­fa’mızın Gö­bek­li­te­pe­si’ni, pey­gam­ber­ler şehri ol­du­ğu­nu, Har­ran’ımızı, Ak­ça­ka­le’mizi ve ay­rı­ca tüm de­ğer­le­ri­mi­zi ta­nıt­mak is­ti­yo­ruz. Çünkü tu­rizm ve is­tih­dam­da be­le­di­ye sı­nı­rı diye bir şey yok­tur. 106 be­le­di­ye­den ge­lecek mi­sa­fir­le­ri­miz Şan­lı­ur­fa’nın mi­sa­fir­per­ver­li­ği­ni, bu be­le­di­ye­le­ri­miz git­tik­le­ri yer­le­re Şan­lı­ur­fa’daki mu­hab­be­ti, sıcak il­gi­yi, Gö­bek­li­te­pe’yi, pey­gam­ber­ler şehri olma özel­li­ği­mi­zi ay­rı­ca Şan­lı­ur­fa’nın adını say­mak­la bi­ti­re­me­ye­ce­ğim tüm ta­ri­hi ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­ni bu­lun­duk­la­rı böl­ge­le­re an­la­ta­cak­lar. İnşal­lah bunun tu­riz­mi­mi­ze, es­na­fı­mı­za olum­lu kat­kı­sı ola­cak­tır.”

 

“ŞAN­LI­UR­FA’NIN SPOR ŞEHRİ OL­DU­ĞU­NU TEMİN ETMEK İSTİYORUZ”

Baş­kan Fevzi De­mir­kol, açık­la­ma­la­rı­nın de­va­mın­da ise 16 Ekim 2016 pazar günü ya­pı­la­cak olan 5. Gö­bek­li­te­pe Ma­ra­to­nu ile il­gi­li bil­gi­ler verdi. Şan­lı­ur­fa’nın bir spor şehri ol­ma­sı­nı temin et­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı an­la­tan Baş­kan De­mir­kol, ko­nuş­ma­sı­nı şöyle ta­mam­la­dı:

“Ha­li­li­ye Be­le­di­ye­si ola­rak genç­le­ri­mi­ze ver­miş ol­du­ğu­muz öne­min bir ni­şa­ne­si ola­rak 16 Ekim pazar günü 5. Gö­bek­li­te­pe Ma­ra­to­nu­na ev sa­hip­li­ği ya­pı­yo­ruz. Bu ma­ra­ton­da Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu ile Genç­lik Spor İl Mü­dür­lü­ğü­müz ve Şan­lı­ur­fa Va­li­li­ği ile or­tak­la­şa bir proje ola­rak bu ma­ra­to­nu ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Bu­ra­da il dı­şın­dan belki de ülke dı­şın­dan ka­tı­lım­lar ola­cak­tır. Bu ka­tı­lım­lar­la da Şan­lı­ur­fa’nın bir spor şehri ol­du­ğu­nu, genç nü­fu­sun spora il­gi­si­ni, genç nü­fu­sun spor­la bağ­lan­tı­sı­nı temin etmek is­ti­yo­ruz. Bu bağ­lam­da dolu dolu bir hafta ge­çi­re­ce­ğiz.”

Baş­kan De­mir­kol, ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da ise Tu­rizm ve Ha­li­li­ye’yi Ta­nıt­ma Ko­mis­yo­nu üye­le­ri­ne te­şek­kür etti.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Hakan kaya 2 yıl önce

Size zahmet bi sorsaniza fevzi demirkola bunun maliyeti nekadar olacak bu maliyeti kim karsiliyacak yazık degilmi onca paraya bunların işi hep reklam hep şov baskada bişey yok

Misafir Avatar
A 2 yıl önce

Yav belediyeyi agirlayacagina calişma yap butun belediyeler haliliye belediyesiden daha iyi calişiyor sirrin deresi ceylan sitesinde hic bir belediye elemani cali$miyor 150 aile var ama bir park yok

banner195

banner142