Osman dede açtı ağzını yumdu gözünü

Osman dede açtı ağzını yumdu gözünü
banner206

15 Tem­muz'daki darbe gi­ri­şi­mi­nin ar­dın­dan 2. kal­kış­ma­nın Gü­ney­do­ğu'dan baş­la­tı­la­ca­ğı ve İngi­liz­le­rin böl­ge­de­ki aşi­ret­le­rin borç­la­rı­nı öde­di­ği şek­lin­de­ki id­di­ala­ra bir tep­ki­de Şan­lı­ur­fa’dan geldi.

Ba­dıl­lı aşi­re­ti­nin ka­na­at ön­de­ri Hacı Osman Ba­dıl­lı id­di­ala­rı sert bir dille ya­lan­la­ya­rak, Aşi­ret­le­rin bay­ra­ğı­nı, va­ta­nı­nı ve na­mu­su­nu sa­ta­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.

2. Darbe gi­ri­şi­mi­nin Gü­ney­do­ğu’dan baş­la­ya­ca­ğı yö­nün­de id­di­alar­da Ba­dıl­lı aşi­re­ti­nin önde gelen ismi 95 ya­şın­da­ki Osman Ba­dıl­lı’dan sert tepki geldi.

Aşi­ret­le­rin bay­ra­ğı­nı, va­ta­nı­nı ve na­mu­su­nu sa­ta­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen 95. Ya­şın­da­ki Osman Dede, “Aşi­ret­ler ola­rak Fran­sız­la­rın Urfa’yı işgal et­ti­ği dö­nem­de nasıl iha­net et­me­dik ise şimdi de iha­net et­me­yiz” dedi.

Şan­lı­ur­fa’nın kur­tu­luş dö­ne­min­de­ki bir olayı da an­la­tan Osman Ba­dıl­lı, “Fran­sız ko­mu­tan­lar Şan­lı­ur­fa’ya ge­le­rek Ağız­han kö­yün­de amcam Sait Ba­dıl­lı’nın ya­nı­na geldi. Ken­di­le­ri ile mü­ca­de­le­ye gir­me­me­le­ri­ni ken­di­le­ri­ni ko­mu­tan ya­pa­cak­la­rı­nı ve ira­de­yi ken­di­le­ri­ne tes­lim ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Buna rağ­men amcam Sait Ba­dıl­lı ka­nı­nın son dam­la­sı­na kadar iş­gal­ci­ler­le mü­ca­de­le ede­ce­ği­ni söy­le­di.” Diye be­lirt­ti.

Osman Dede, “Aşi­ret­ler if­fet­li­dir. Şe­ref­li­dir. Aşi­ret­ler böyle bir şe­ref­siz­lik yap­maz­lar. Bu dev­let bizim sem­bo­lü­müz­dür. Şe­re­fi­miz­dir. Na­mu­su­muz­dur. İnsan olan na­mu­su­na, şe­re­fi­ne iha­net yapar mı? 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi­ni kim te­şeb­büs et­miş­se Allah on­la­rın be­la­sı­nı ver­sin. Kim bu hü­kü­me­ti ve dev­le­ti yık­mak is­te­miş­se na­mus­suz­dur. Dev­le­ti­miz, hü­kü­me­ti­miz sağ­lam­dır. Her şe­yi­miz ye­rin­de­dir. Biz dev­le­ti­mi­ze, hü­kü­me­ti­mi­ze bağ­lı­yız. Aşi­ret­le­rin hiç biri para almaz. İnsan na­mu­su­na iha­net yapar mı? Dev­let bizim sem­bo­lü­müz ve na­mu­su­muz­dur. Bu iha­ne­ti yapan kendi na­mu­su­na da iha­net et­miş­tir. Doğu ve Gü­ney­do­ğu’da ki bütün aşi­ret­ler böyle bir işe gi­riş­mez­ler. Yalan, if­ti­ra­dır. Biz iman­lı­yız. Biz din­da­rız.” Şek­lin­de ko­nuş­tu.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2016, 19:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142