banner227

 12 AYLIK 27 KALEM PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ İŞİ SGK ŞANLIURFA İL MÜDÜRLÜĞÜ
banner206

12 AYLIK 27 KALEM PERİYODİK BAKIM ve ONARIM HİZMETİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                             : 2015/49944

1-İdarenin

a) Adresi                                              : PAŞABAGI MAH. ADALET CAD. NO:7/A 63000                                                                                               HALİLİYE/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası                  : 4143182777 - 4143131284

c) Elektronik Posta Adresi                    : Kejder@sgk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      : 27 kalem Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet işi

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                         bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                  : Şanlıurfa il Müdürlüğü ve Bağlı olduğu Viranşehir, Birecik,

                                                             Suruç, Siverek, Bozova, Ceylanpınar, Akçakale, Harran ve                                                                               Hilvan ilçe SGMM

c) Süresi                                              : İşe başlama tarihinden itibaren 12(ONİKİ) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  : PAŞABAGI MAH.ADALET CAD. NO:7/A 63000

                                                             Haliliye/Şanlıurfa-Şanlıurfa SGK İl Müdürlüğü-

b) Tarihi ve saati                                   : 05.05.2015 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1- Yüklenici firma TS-12676 , TS-12255, TS-12817. hizmet yeterlilik belgeleri ,TS EN ISO 9001 Belgesi, kalibrasyon ve kavitasyon belgelerine sahip olmalıdır ve bu belgeleri İhale teklif zarfında sunulmalıdır.

2- İşletme sorumluluğu yapacak personel 18 Mart 2004-25406 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Elektrik Yüksek Gerilim tesisleri işletme sorumluğu yönetmeliğinde yazan koşulları yerine getirmeye yükümlüdür. Ayrıca istekli tarafından Yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi ve formu eksiksiz doldurup EMO onayı alınacaktır. Hizmet Sözleşmesi ve Formun bir nüshası istekliler tarafından İhale teklif zarfında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tüm Kamu ve özel kuruluşlarda yapılan her türlü asansör, iklimlendirme, jeneratör,Kompanzasyon panosu,Kesintisiz güç kaynakları,ısıtma Sistemleri, Bahçe sulama,Yangın algılama bakım ve onarım hizmet işlerinin tamamını kapsayan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı PAŞABAĞI MAH.ADALET CAD. NO:7/A 63000 Haliliye/Şanlıurfa-Şanlıurfa SGK İl Müdürlüğü- adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa SGK İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

banner191
banner217
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142