banner227

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
banner206
banner238

 TIBBİ CİHAZ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/156443
1- İdarenin
a) Adresi: BAGLARBASI MAH. HASTANE CAD. NO: 6 63050 HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası: 4143188200 -4143188282
c) Elektronik Posta Adresi: sukdhihale@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:TIBBİ CİHAZ ALIMI 4 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ HALİLİYE/ŞANLIURFA
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip, en geç 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde cihaz, tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Kurulum ve montaj işleminin sorunsuz olması için gerekli ön hazırlıkları yapmalı veya ilgili hastane idaresinden kaynaklı bir durum var ise uygun hale getirilmesini beklemelidir. İdare bilgilendirildikten sonra ürünleri getirmeli, montaj ve kurulum işlemini mesai saatleri içinde yapmalıdır. İhale uhdesinde kalan firma montaj ve kurulum aşamasında muayene komisyonu ile beraber koordineli çalışmalı, kurulum yeri şekli vb. konularda tek başına hareket etmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ TOPLANTI SALONU - HALİLİYE/ ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati: 07.12.2015- 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve fcu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale-konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) istekli eğer ithalatçı ise, üretici tarafından verilen distribütörlük belgesini sunacaktır.
b) istekli bayi ise hem distribütöre ait yetki belgesini hem de bayilik belgesini sunacaktır.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise;
1- Teklif edilen cihaz/ürün veya sisteme ait; ürün barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı,
2- Teklif edilen cihaz/ürün veya sisteme ait; firma tanımlayıcı barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı,
3- Teklif veren istekli bayi ise ayrıca TİTUBB yetkili bayi çıktısı sunulacaktır.
b) Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;
1- Teklif edilen cihaz/ürün veya sisteme ait; "ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici veya ithalatçı beyanı"
2- Kapsam dışı cihaz/ürün veya sisteme teklif veren imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
3- Kapsam dışı cihaz/ürün veya sisteme teklif veren yetkili satıcı ise; yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler,
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Demo: Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu; teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde cihazlar için demostrasyon yapmalarını isteyebilir. Demostrasyon idarenin ve isteklinin mutabık olduğu yerde yapılacaktır. Teknik şartname ve diğer dokümanlar göz önünde bulundurularak yapılacak olan demostrasyon için gerekli olan teçhizat ve masraflar İstekli tarafından karşılanacaktır. Demo sonucu ilgili cihazın teknik şartname maddelerini karşılanmadığı veya uygun olmadığı belirlendiği takdirde istekli firmanın o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
2. Cihaz ile ilgili tüm teknik dokümanlar orijinal olarak teklifle birlikte verilecektir. Verilen dokümanların dili Türkçe olmalıdır. Türkçe olmayan dokümanlar, yeminli bir tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş olarak orjinalleri ile verilmelidir. Teknik şartname maddeleri; Katalog üzerinde, teknik dokümanlarda veya ihale dosyasında sunulan diğer klavuz vb. dokumanlar üzerinde yazılıp işaretlenecektir. Sunulan dokümanlar üzerinde teknik şartname maddelerinin işaretlenmediği veya gösterilmediği belirlendiği takdirde istekli firmanın o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3. İstekli kuracağı sistemîn/cihazın/cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen teknik şartnameye uygunluk belgesini teklifi ile birlikte verecektir. Uygunluk belgesi imzalı ve kaşeli olacaktır. Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevapların orijinal doküman, prospektüs, kullanma klavuzları vb. dokümanların veya katalogların hangi sayfa ve satırında olduğu yazılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye ayrıntılı uygun cevaplar verilecektir. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ile tıbbi cihazların orjinal katalogu, broşürü, prospektüsü, kullanma klavuzları vb. dokümanları karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunmayacaktır. Bulunduğu takdirde istekli firmanın o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. »
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Sağlık Bakanlığının 2012/30 sayılı İhalelerde Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kriterlerinin Düzenlenmesi konulu genelgesinde belirtilen A GRUBU - Teşhis ve Tedavi Amaçlı Tıbbi Cihazlar satışına ilişkin kamu veya sağlık hizmeti sunan özel sağlık işletmelerine tek sözleşmeye dayalı yapılan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ - HALİLİYE/ ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ - HALİLİYE/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142