banner227

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
banner206

 EK-5a

                                                                           İHALE İLANI 

2015 Mali Yılı İçin Sürücüsüz ve Yakıtsız Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi Açık İhale Usulü (Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Madde 10) ile ihale edilecektir.

 

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi

Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bul. No:15/A 21080 Bağlar/Diyarbakır

b) Telefon ve Faks Numarası

Tel: 0 (412) 2371216-17-82-83 Faks 0 (412) 2371214

c) Elektronik Posta Adresi

info@karacadag.org.tr

2-İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

Niteliği; Hizmet Alımı,

Türü; Araç Kiralama Hizmeti

Miktarı; 5 adet sürücüsüz ve yakıtsız hizmet aracı

b) Yapılacağı Yer

1) Karacadağ Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası/Diyarbakır

2) Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası

c) Süresi

1 Yıl (01/01/2015-31/12/2015)

3-İhalenin

a) Usulü

: Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı Yer

: Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati

: 26/11/2014 Çarşamba – Saat. 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1)  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2)  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Standart forma uygun teklif mektubu,

d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Geçici teminata ilişkin standart forma uygun veya bankalar tarafından düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f)  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

g)İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h)İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi,

i)  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a)  İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 75’inden az olmaması,

b)  İsteklinin taahhüdü altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının, teklif edilen bedelin % 45’inden az olmaması,

c)   Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi (iş bitirme belgeleri, hak ediş belgeleri… vb) sunan istekli yeterli kabul edilir.

d)  İsteklinin bilançosu (vergi dairesi veya Yeminli Mali Müşavir Onaylı varsa son 2 döneme ait).

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a)  İsteklinin son 10 (on) yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50’si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

b)  İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, (iş sözleşmeleri, personel yeterlilik belgeleri, sigorta aidat belgeleri, özgeçmişler, taahhütnameler).

c)   İsteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren bilgi ve belgeler (bilgisayar ve yönetim sertifikaları vb.).

d)  Varsa ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, ulusal veya uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar (TSE, TSEK, ISO, Patent, Lisans… vb).

e)   Varsa evvelce tamamlanan benzer işlerin numuneleri, katalogları, fotoğrafları ve/veya video çekimleri.

5. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük teklif olmayıp fiyat dışındaki unsurların da (maliyet etkinliği, verimlilik, hizmet kalitesi ve teknik değer… gibi unsurlar) dikkate alınmak suretiyle belirlendiği teklif olacaktır. Detaylar idari şartnamede belirtilmiştir.

6. İhale dokümanı Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/Diyarbakır adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, 26/11/2014 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar Karacadağ Kalkınma Ajansına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz. Teklifler 26/11/2014 Çarşamba günü saat 10:00’da Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonu'nda açılacaktır.

8. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15.01.2015 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminatın yatırılacağı Banka ve Hesap No: T.C. Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi, IBAN NO: IBAN: TR72 0001 0000 9152 8824 4950 01.

11. Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

Kamuoyuna duyurulur.

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

 

banner191
banner217
Anahtar Kelimeler:
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142