banner227

 LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
banner206

ŞANLIURFA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Sonuç-Puan Karşılığı Laboratuar Kan Gazları hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/36519

1- İdarenin

a) Adresi : Şanlıurfa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/Mali

İli/metler Birimi (Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Kat:4 ŞUTSO Binası) 63300 HALİLİYE/ŞANLIURFA

b) Melon ve faks numarası : 4I43182422 - 4143182420

c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@sanliurfakhb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https: ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3.560.975 PUAN KAN (.AZLARI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Şanlıurfa Mehmet Akif İNAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

2-Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, 3-Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, 4-Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 5-Şanlıurfa/Akçakale Devlet Hastanesi. 6-Şanlıurfa/Birecik Devlet Hastanesi, 7-Şaıılıurfa/Ceylanpınar Devlet Hastanesi, 8-Şanlıurfa/Halfeti Devlet Hastanesi, 9-Şanlıurfa/Harran Devlet Hastanesi. I0-Şanlıurfa/Siverek Devlet Hastanesi, 11-Şanlıurfa/Suruç Devlet Hastanesi. 12-Şanlıurfa/Viranşehir Devlet Hastanesi.

C) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2015. işin bitiş tarihi 31.12.2016

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL

SEKRETERLİĞİ (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:3 Konferans Salonu) ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati : 30.04.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin. ruhsat vb. belgeler,

1) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki kitlerin ve cihazların T.C . İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıt veya bildirim işlemlerinin yapıldığına dair belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.

2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan kitler ve cihazlar için TITUBB kayıl veya bildirimi aranmayacaktır. Bu durumda üreticinin veya ithalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair belge ihale dosyasında sunulacaktır.

3) Cihazların ayrıntılı bakım programı ihale dosyasında sunulacaktır. Bu program aşağıdaki bilgileri içermelidir;

a) Koruyucu bakımda yapılacak işlemler,

b) Yedek malzeme listesi,

e) Koruyucu bakım aralıkları,

d) Arıza halinde başvurulacak telefon, faks, çağrı, cep telefonu numaraları

4) İstekliler, kurulacak cihazların ve çalışılacak kitlerin teknik bilgilerini içiren kataloglarını, hangi prensiple çalıştığını ve üretici firma isimlet ini açık olarak belirtecek ve bu bilgileri ihale dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4. ı .5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali >eterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılan her türlü laboratuvar hizmet alımı işleri benzer is olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Birimi Haliliye- Şanlıurfa | İstekliler ihale dokümanı satış bedeli tutarını Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Halk Bank A.Ş İpekyol Şubesi IBAIN-TR 30 0001 2001 3210 0005 1000 04 no'lu kurumsal hesabına (ihale kayıl numarası belirtilerek ve doküman bedeli olduğuna ilişkin kayıt düşülerek) yatırdıklarına dair dekontu idareye sunmak suretiyle ve Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP'a) kayıtlı olması neticesinde ihale dokümanını satın alabilirler. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (Paşabağı Malı. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:4 Mali Hizmetler Birimi) ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3*ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

banner191
banner217
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142