banner227

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
banner206
 İHALE İLANI

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Büyükhan (Çarmelik) Camii Restorasyon  Uygulama Yapım İşi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin  23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası                        :2016/39829
1 - İdarenin    
a) Adresi                                               : Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı             Kudem Şube Müdürlüğü Şenevler Mahallesi Gap Bulvarı No:188 Karaköprü, Şanlıurfa
b) Telefon ve faks numarası            :04143479423-04143478014
c) Elektronik posta adresi                 :mrtcalim@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :Yok
2 - İhale konusu yapım işinin    
a) Niteliği, türü ve miktarı                 : 1 Adet Restorasyon Uygulama Yapım İşi
b) Yapılacağı yer                                :Şanlıurfa İli Bozova İlçesi
c) İşe başlama tarihi                          : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde yer teslimi               yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                         : Yer tesliminden itibaren Üçyüzaltmışbeş  (365) takvim günüdür
3 - İhalenin    
a) Yapılacağı yer                                : Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kudem Şube Müdürlüğü Şenevler Mahallesi Gap Bulvarı No:188 Karaköprü ,Şanlıurfa
b) Tarihi ve saati                                 :04.03.2016 Saat:10:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. .(Teklif mektubunda belirtilmesi durumunda, ayrıca istenmeyecektir.)

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4.1. Şekli ve içeriği ihale dokümanında yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.4.2. İhale dokümanında verilen, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin belirlediği her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

4.1.5.Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu şahıs veya tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.10. Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge istenir.

4.1.12. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin herhangi bir belge istenmemektedir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1 İş Deneyim Belgeleri

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının enaz % 80’nini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %20’sini sağlaması gerekir.

          Gerçek kişilerin mezuniyet belgeleri benzer iş olarak kabul edilmemektedir.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.3.2.1. Anahtar Teknik Personel istenmeyecektir.

4.3.2.2. Aşağıda belirtilen sayı, nitelik ve mesleki deneyimli Teknik Personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde inşaat mahallinde bulunduracağına dair taahhütname.

 

Taahhüt Teknik Personel Listesi:

Adet

Pozisyon

Mesleki Unvan

Mesleki Özellikler

1

Şantiye Şefi

Mimar

En az Beş (5) yıl deneyimli

1

Şantiye Müh.

İnşaat Müh.

En az beş (5) yıl deneyimli

 

 

 

İhale üzerinde kalan isteklinin, yukarda belirtilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri (Taahhütname, diploma ve meslek odası belgesi) sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 660 Sayılı İlke Kararında tanımlanan I. Grup Yapılardan Projesi Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurullarınca onaylanmış Restorasyon (Kale,Köprü,Höyük, Mağara, Teşhir Tanzim İşleri hariç) Uygulama Yapım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler  iş deneyim belgesine esas işin Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurullarınca onaylanmış kurul kararını tevsik edici belge olarak iş deneyim belgesi ekinde sunacaklardır, İdare tarafından istenilmesi halinde, iş deneyim belgesine esas teşkil eden işe ait hak ediş raporları sunulacaktır.

4.4.2.İş Deneyim Belgesi yerine diploma veya mezuniyet belgesi kabul edilmeyecektir.

                                                                                             

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı  ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KUDEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şenevler Mahallesi GAP Bulvarı No:188 Karaköprü, ŞANLIURFA adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. (Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının hesabına işin adı ve isteklinin adı belirtilerek doküman satış bedeli ödenecek ve banka dekontunun bir nüshası idareye teslim edilecektir.) İhale dökümanının ihaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcileri tarafından ihale tarihinden en az üç gün  önce satın alınması zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdare sorumlu olmayacaktır.

8. İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde serbesttir.

13. Bu ihalede, ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, 28718 sayılı Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

 

DİĞER HUSUSLAR

.

1-İstekliler teklifleri ekinde, gerçek kişi istekliler ve tüzel kişi isteklilerin temsile yetkili ortakları, müdürleri ve tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiliklerin bu vasıflardaki kişilerinin TC Kimlik Numarasını vereceklerdir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, T.C. Kimlik ve Vergi Kimlik Numaraları, pilot ortak ve özel ortaklar tarafından ayrı ayrı verilecektir.

2-İmalat aşamasında, işin onaylı projelerinde bulunmayan ve önceden öngörülemeyen müdahalelerin vb. çıkması durumunda yüklenici, müdahale biçimlerine ait detay ve revize projeleri bedelsiz olarak hazırlamakla/hazırlatmakla yükümlüdür.

3-İhale konusu eserin, parselinin yapı ve arsa köşe noktalarının belirlenmesi ve koordinatlı, röperli krokilerinin yapılarak aplikasyonunun sağlanmasının gerekli olduğu takdirde yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.

4- İstekliler, teklifleri ile birlikte sunmuş oldukları teklif birim fiyat cetvelini CD’ye aktarılmış olarak vereceklerdir.  

5- İstekli teklif mektubu ekinde sunduğu birim fiyat teklif cetvelindeki her bir kalem için verdiği fiyata her türlü nakliye bedelini dahil edecektir. Sözleşmenin uygulanması esnasında isteklinin birim fiyat teklif cetvelindeki fiyatlarına ilave olarak ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir.

6- Makine tesisat işlerinde tüm pozlara boru montaj malzeme bedelleri fiyata dahildir.

7- Bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 14.07.2004 tarihli ve 5226 sayılı kanunla eklenen 3.cü maddesinin (i) bendi ile geçici 4.cü maddesine dayanılarak hazırlanan 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür Varlıkları İhale Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

 

banner191
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142