banner227

 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
banner206

 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 13/02/2015 Tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 2015/06 no’lu Kararla, Aşağıda Tablolarla gösterilen ücretlerin, karar tarihi itibariyle ŞUSKİ 2015 Yılı Tarife Teklifleri ve Hizmet Tarifelerine eklenmesi şeklinde karara bağlanmıştır.

HİZMET TARİFELERİ:

A: (ŞUSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 50. Maddesi kapsamında alınacak harç ve ücretler)

1- Proje Yeri İnceleme ve Görüş Verme Harcı (PYİH)

a) İdarenin yetki ve hizmet sahası içinde, bir parselde, yapı ruhsatına esas mimari projelere kanalizasyon bağlantısı bakımından altyapı uygunluk görüşü belgesi verilmek üzere; inceleme harcı, aşağıdaki formülle hesaplanır:

PYİH=[ (mühendis/ saat + 1 tekniker/ saat + 1 memur / saat) + KDV  ]

 b) Mühendis bulunmadığı taktirde, arazi ve büro işleri için; Tekniker ve Teknisyenden faydalanabilir.

2- Atık su kanal bağlantısı, atık su çukuru proje inceleme ve onaylama harcı  (PİOH)

a) İdarenin yetki ve hizmet sahası içerisindeki, bir parselde yapılan veya yapılacak bina ve tesislere ait inşaat temel ruhsatına esas, 5 (beş) takım atık su kanal bağlantısını içeren mimari projeler ve 3 (üç) takım atık su kanal veya atık su çukuru bağlantı projelerinin incelenerek onaylanması ücretleri; aşağıdaki formüle göre hesaplanır. Konut, işyeri, sanayi maksatlı bütün binalarda: proje inceleme ve onay harçları aşağıdaki formülle yapılır ve inşaat alanı en az 500 m² alınır.

PİOH= [ İnşaat Alanı (A) / 500 ] x PYİH + KDV ]

b) Aşağıda sayılan bina ve yerlere ait aboneliklerden;

1) Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait kamu binalarından;

2) Belediye binalarından, mazbut vakıfların mülkiyetindeki binalardan,

3) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından; özel kanunla kurulmuş veya eğitim, sağlık, beslenme, giyim ve benzeri hususlarda sosyal yardım ve destek sağlamak gayesi için kurulmuş, ticari faaliyetlerde bulunulmasına müsaade edilmeyen, ticari gayesi olmayan, gelir vergisi veya iktisadi işletmesi bulunmaması hasebiyle kurumlar vergisi mükellefi olmayan vakıf ve cemiyetlere ait aboneliklerden rabıt bağlantı ve kazı ruhsat bedeli, proje inceleme harcı ve/veya proje inceleme ve onay harcı alınmaz.

3- Tadilat projelerini inceleme ve onay harçları

(a) Bina ve tesislerine daha önce idare görüşü alınmış mimari projelerinde genişleme veya kat ilavesinden dolayı alan büyümesi olması, kullanma maksadının değişmesi, pompa şartının veya atık su bağlantı kotunun veya bağlantı  yapılan sokağın değişmesi, atık su çukurundan, kanal bağlantısına geçiş ve benzeri teknik sebeplerden dolayı değişiklik yapılması halinde projelerde tadilat yapılması gereklidir.

(b) Alan büyümesi veya kullanma maksadının değişmesi sebebiyle yapılan tadilatlar için; alanın büyüyen kısmından, kullanma maksadına göre işlem tarihindeki cari rayiç bedel üzerinden proje inceleme ve onay harcı alınır, buna ilave olarak bina veya tesisin önceden İdare görüşü verilen kısımları için, işlem tarihindeki cari rayiç bedel üzerinden hesaplanacak proje inceleme ve onay harcı tutarının 1/20’ si tahsil edilir.

(c) Diğer sebeplerden yapılan tadilatlar için; bina veya tesisin önceden İdare görüşü kısımları için, İdare tarafından belirtilen kanal bağlantı kotunun değişmesi hariç olmak kaydıyla işlem tarihindeki cari rayiç bedel üzerinden hesaplanacak proje inceleme ve onay harcı tutarının 1/20’ si tahsil edilir.

(d) Tadilat projeleri inceleme ve onay harcı; birim proje inceleme harcı tutarından az olamaz.

4- Suret mimari projelerin tasdiki harcı

Bir parselde; İdari tarafından altyapı uygunluk görüşü verilen beş adet mimari proje ve üç adet atık su kanal bağlantısı veya atık su çukuru projesinden ayrı olarak, suret tasdiki istenen her beş adet mimari proje için; bir birim proje inceleme harcı tahsil edilir.

5- Kanal durum belgesi harcı

(a) Mimari ve atık su bağlantı veya çukuru projelerine esas teşkil etmek üzere dilekçe ile başvurulması ve birim proje inceleme harcı ödenmesi kaydıyla Kanal Durum Belgesi tanzim edilerek ilgilisine verilir.

(b) Mimari ve atık su bağlantı veya çukuru projeleri, kanalizasyon bakımından Kanal Durum Belgesindeki bilgilere göre tanzim edilir.

6- Atık su şebekeleri proje onay şartları

(a) Özel ve tüzel kişilerce yaptırılacak olan ve kendilerine hazırlatılan kanal hatlarının projesi km. başına 16 mühendis/saat, 1 bilgisayar/saat ücreti tutarı karşılığı onaylanır, kanal hatlarında 1 km. altındaki projelerden 1 km. onay harcı alınır, km. küsurları tama yuvarlatılır.

(b) Özel ve tüzel kişilerce hazırlanan kanal ve su hatları projelerinin incelenebilmesi ve uygunluğu halinde onaylanabilmesi için onay harcı İdareye müracaat sırasında yatırılır, projelerin İdare tarafından uygun görülmemesi ve ilgilisince incelettirilmesinden veya onaylattırılmasından vazgeçilmesi halinde müracaat sırasında yatırılmış olan onay harcı müracaat sahibine iade edilmeyip İdareye irat kaydedilir.

(c) Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapımı tamamlanan kanalların röleve projeleri her km. de 2 inşaat mühendisi, 1 harita mühendisi, 1 tekniker, 3 şenör’ ün yerinde yapacağı çalışma için 18 mühendis/saat, 6 tekniker/saat, 18 şenör/saat, 1 bilgisayar/saat ve ¼ memur/saat ücreti tutarı karşılığında onaylanır.

B: (ŞUSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 58. Maddesi kapsamında alınacak harç ve ücretler)

YATIRIM GİDELERİNE KATILMA PAYI

1- Altyapıya Katılma payları

Altyapı  Katılma paylarının hesaplanması

(a)17/01/1957 tarihli ve 6785 sayılı imar Kanunundan önce inşa edilen yapılar ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun yürürlük tarihi olan 23/07/2004 ‘den önce ilgili belediyesine Atık su Kanal Harcamalarına Katılma Payı veya İştirak  Bedeli veya Yatırım Gideri (veya benzeri isimler altında) ödedikleri tespit ve tevsik edilenler yapılan hariç 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 09/05/1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümlerine istinaden ilgili Belediyesi tarafından İmar Durumu   verilen inşaat ruhsatı almış yapılardan; konut, işyeri ve sanayi tesislerinden aşağıdaki formüllere veya açıklamalara göre katılma payı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılardan ise katılma payı avansı tahsil edilir.

KP= Katılma Payı (TL)

KPA= Katılma Payı Avansı (TL)

A= İnşaat Alanı (m²)

C= Uygulama Katsayısı (C=0,0125 x K), (TL / m²)

K= Q 300 mm Kanal Birim Fiyatı (TL)

(b) Katılma payı veya katılma payı avansı uygulaması, detayları ve tahsilat şekli yönerge ile belirlenir.

(c) Dörde kadar olan bağımsız bölümün bulunduğu parseller için, katılma payı veya katılma payı avansı aşağıdaki formülde olduğu gibi beş birim K katsayısından çıkan sonuçtan elde edilir;

KP/ KPA= [ (5) * (K) + KDV) ]

→ BBS ≤ 4 için

(d) Dört veya daha çok bağımsız bölümün bulunduğu parseller için, katılma payı veya katılma payı avansı aşağıdaki formülde olduğu gibi Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS) ile K katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir;

KP/KPA= [ (BBS) * (K) + KDV ) ]

→ BBS › 4 için

(e) İnşaat alanı 250 m² ve daha küçük olan (0 m² - 250 m²) işyerleri için aşağıdaki formül uygulanır.

KP/ KPA= [ 2 K +  (A x C /4 ] + KDV ]

 

(f) İnşaat alanı 250 m²’den büyük işyerleri için aşağıdaki formül uygulanır.

KP/ KPA= [ (2 K x A/ 250) + (A x C /4) ] + KDV ]

 

Yapılaşmalarda katılma payı uygulamaları

Atık su kanal bağlantısı proje onayı veya atık su çukuru proje onayı için müracaatı yapılan tüm yapılardan; katılma payı bedeli ile proje inceleme ve onay harcı tahsil edilerek temel müsaadesine esas görüş verilir.

Altyapı hizmetlerinin mevcut olmadığı, yeni imara açılan veya yapılaşmanın daha yeni gerçekleşmeye başladığı kısımlarda yatırıma katkı bedelleri;

ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce PYHİ, PİOH ve altyapı katılma payları hususlarında belirtildiği şekliyle altyapı görüşü, mimari projeler, atık su Çukuru Projeleri, vb. projeler incelenir, onaylanır altyapı katkı payları alınır. Ancak ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce bölgede altyapı hatları yapılıncaya kadar onaylanmış atık su çukuru ve altyapı projeleri kapsamında hizmetler yürütülür.

İmar bölgesindeki konut, işyeri vb. maliklerinin (belediye, kurum, kuruluş, özel, tüzel ya da yarı tüzel kişiler) yapılacak altyapı harcamalarının tamamını karşılamaları kaydıyla ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce yatırım programları kapsamında altyapı hatları yapılır.

Talep edilmesi durumunda altyapı hizmetlerinin mevcut olmadığı, yeni imara açılan veya yapılaşmanın daha yeni gerçekleşmeye başladığı kısımlardaki konut, işyeri vb. için yapılacak altyapılar ŞUSKİ hizmet standartlarına bağlı kalınmak kaydıyla ilgilisi (belediye, kurum, kuruluş, özel, tüzel yada yarı tüzel kişiler) tarafından yapılabilir.

3194 Sayılı, İmar Kanunun 23 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya sermayesinin % 50’sinden fazlası belediyeye ait olan şirketlerce yapılan veya yaptırılan toplu konutlar ve işyerlerinden idarece onaylanmış projesine göre alt yapı tesislerinin ilgilisi tarafından yapılması halinde katılma payı alınmaz.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya sermayesinin % 50 ’sinden  fazlası belediyeye ait olan şirketler veya mezkur İdarelerin namına çeşitli anlaşma veya protokollerle gerçek veya tüzel kişiler tarafından afet riski altındaki alanlarda yapılan veya yaptırılan yapıların alt yapı tesislerinin yapılmış olması, alt yapı tesislerinde değişiklik olamaması veya idarece onay projesine göre altyapı tesislerini ve ilgilisi tarafından yapılması durumunda altyapı hizmetleri nedeniyle katılma payı bedeli almaz.

Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait kamu binalarından, Belediye binalarından mazbut vakıfların mülkiyetindeki binalardan, Gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel kanunla veya eğitim, sağlık, beslenme, giyim ve benzeri hususlarda yardım gayesi için kurulmuş, ticari faaliyetlerde bulunulmasına müsaade edilmeyen, ticari gayesi olmayan gelir vergisi veya iktisadi işletmesi bulunmaması hasebiyle kurumlar vergisi mükellefi olamayan vakıf ve cemiyetlerden katılma payı alınmaz.

 

8x3,5

banner191
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142