banner227

 ŞANLIURFA EYYÜBİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
banner206

14000 AİLEYE 7000 (YEDİBİN) TON KÖMÜRÜN 500 KG'LIK PARTİLER HALİNDE DAĞITIMI

HİZMET ALIM İŞİ

14000 aileye 7000 (Yedibin) ton kömürün 500 kg'lık partiler halinde Dağıtımı Hizmet Alım

işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin aynntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası : 2015/117255'

1- İdarenin

a) Adresi : Paşapağı Mah Şutim Toptancılar Sitesi Şire Pazarı Yeşilkart

kapı no 1 63100 EYYÜBİYE/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası : 4143134041 - 4143137576

c) Elektronik Posta Adresi : mhamcan@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14.000 aileye 7.000 (Yedibin) ton kömürün 500 kg'lık

partiler halinde nakliye ve hamaliye ile evlere Dağıtımı Hizmet Alım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : EYYÜBİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞI (PAŞA BAĞI MAH. ŞUTİM TOPTANCILAR SİTESİ B/AA BLOK HALİLİYE/ŞANLIURFA

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(Yüz yirmi) gündür 3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EYYÜBİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞI (PAŞABAĞI MAH. ŞUTİM TOPTANCILAR SİTESİ B/AA BLOK HALİLİYE/ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati : 29.09.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek o.dasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinden gerekli olan ( C2, L1, L2, R1, R2, N1, N2, ve K1, K2, K1', K2* vs.) herhangi birine sahip olması veya mülkiyetindeki taşıma yapacağı araçların taşıma yetki belgesi ekinde kayıtlı veya araçların iş için gerekli olan taşıma izin (taşıt kartı) ve yetki belgesine sahip olması, taşıma işlerini kiralık araçlarla yapacaklarını belirtmeleri durumunda ise, kiralanacak araçların yine 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinden gerekli olan (C2, L1, L2, R1, R2, N1, N2, ve K1, K2, Ki* K2* vs.) birine sahip araçları kiralayarak yaptıracaklardır. Yüklenici, taşıma yetki belgelerinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini ihale öncesi İdareye ibraz etmeleri gerekmektedir. (Asıllarını ibraz etmeleri halinde idare yetkilisince "Aslı Görülmüştür" şerhi düşülmüş sureti İdareden temin edilebilir.)

En az 10 adet öz mal kamyon/kamyonet ticari taşıtlarında taşıma izin belgesi ve ruhsatlarının ihale evraklarında bulunması zorunludur. Yeterli miktarda kamyon/kamyonet olmayıp kiralayarak temin edecek olanlar ise noter onaylı kira sözleşmelerini sözleşme tarihinden önce idareye ibraz etmek, taşıma izin belgesi ve ruhsatlarını ise ihale evraklarında bulundurması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek - kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü nakliye, hamaliye, araç kiralama, taşıma veya personel çalıştırılmasına ait işler

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Paşabağı Mah. Şutim Toptancılar sitesi B/AA Blok Haiiliye/ŞANLIURFA) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EYYÜBİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI (PAŞABAĞI MAH. ŞUTİM TOPTANCILAR SİTESİ B/AA BLOK HALİLÎYE/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı *. için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

banner191
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
cemile durmaz 1 yıl önce

Komur

Misafir Avatar
yakup cicek 13 ay önce

Muayene parasi

Misafir Avatar
Zeynep 11 ay önce

İlaç parası

Misafir Avatar
mesude 3 ay önce

Eğitim yardimi istiyorum çocuklarım için

Misafir Avatar
mesude 3 ay önce

Lütfen yardımcı olun

Misafir Avatar
Hülya karademir 3 ay önce

Eşim iş kazasında gözlerini kaybetti çalışmıyor şimdi evkira 2 çocuk güm var lütfen bize yardımcı olun

Misafir Avatar
Hülya karademir 3 ay önce

Eşim iş kazasında gözlerini kaybetti çalışmıyor şimdi evkira 2 çocuk güm var lütfen bize yardımcı olun

Misafir Avatar
Eyyüp 2 ay önce

Üç çocuğum var uzun zamandır benden okul çantası istiyorlar veben alamıyorum sizden okul çantası ve 3 çift ayakkabı istiyorum

banner195

banner142