banner227

ŞANLIURFA İLİ HALİLİYE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ
banner206

 ŞANLIURFA İLİ HALİLİYE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönetmelik, Haliliye Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizlere; engellilere, öğrencilere, yaşlılara ve kadınlara bütçeden yapılacak yardımları; ayrıca muhtarlıklar, dernekler, vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile vatandaşlardan yapılacak bağışların bir merkezde toplanarak muhataplarına ulaştırılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve yardım dağıtmak için düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik Haliliye Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılayamayan ve muhtaç oldukları belirlenen dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, yaşlı, sokakta yaşayan kimsesiz kişi, öğrenci, mülteci, asker ailesi, gazi, yetim, kadın ve öksüz kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi ile 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç - gereçleri, ev eşyası gibi sosyal inceleme raporu ile müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b) Belediye: Haliliye Belediyesini,

c) Belediye Başkanı: Haliliye Belediye Başkanını,

ç) Engelli: Bedensel ve zihinsel eksikliği, bozukluğu nedeniyle çalışamaz veya iş yapamaz durumda olan kişiyi,

d) Kimsesiz kişi: Kendisine bakacak kimsesi olmayan ya da yakınları tarafından terk edilmiş, yalnız bırakılmış muhtaç kişiyi,

e) Komisyon: Sosyal yardımdan yararlanacakları inceleyen ve değerlendiren, sosyal yardım komisyonunu,

f) Muhtaçlık: Kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne ve babasını bulundukları mahallin hayat şartlarına göre asgari seviyede geçindirmeye yetecek geliri, malvarlığı veya kazancı bulunmama halini,

g) Muhtaç kimse: Bu yönetmeliğe göre muhtaç olan kişileri,

ğ) Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

h) Nakdi yardım: Müracaatçının sosyal inceleme raporu sonucunda belirlenen ihtiyacına göre verilecek para yardımını,

ı)Sosyal inceleme: Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde görevli değerlendirme komisyonunun aile ve çevre şartlarıyla sosyal, ekonomik durumlarını kapsayan incelemeyi,

i) Yaşlı : 60 yaş ve üzeri yaşlarda olup sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksulluk içinde, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiyi,

j) Yönetmelik: Şanlıurfa İli Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımlar, İçeriği ve Çeşitleri

Yardımlar

MADDE 5- (1)Yardımlarla ilgili esaslar;

a) Yıl boyunca yapılacak yardımların miktarı bütçede belirlenen ödenek miktarını geçemez.

b) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

c) Yardımlar, nakdi ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi ve kısmen ayni de yapılabilir.

ç) Yardıma muhtaç kişileri üretken duruma geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş imkânı araştırılması veya üretkenliklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerini alınmasına karar verilebilir.

d) Yardımlar, devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Kimlere nasıl ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına Sosyal Yardım Komisyonu kararında yer verilir.

e) Yardım yapılmasına karar verilen kişilere ayrıca bir numara verilir ve yardım kararları mahalle bazında tasnif edilerek muhafaza edilir.

f) Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

g) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

ğ) Yardımların bağış olarak alınmasında ve dağıtılmasında muhtarlıklar, dernekler, vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile de işbirliği yapılabilir.

h) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, sosyal yardım komisyonu kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki (kuponu) ve kart ile de verilebilir.

ı) Aylık ve yardımların başlama tarihi, başvurunun Komisyonca kabul edildiği tarihi takip eden aybaşıdır.

i) Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

j) Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikte tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

k) Belediyece bu Yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan ayni yardımlar ile Belediyece tedarik edilen mal, madde ve malzemeler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde toplanır ve belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır ve tutanak düzenlenir, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kayıtlarında tutulur.

l) Ayni yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım belediye personeli tarafından veya belediye personelinin gözetiminde yapılır.

m) Ayni yardımlar süreli olabileceği gibi kırtasiye, ilaç, gıda, giyim, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası ve yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

n) Ayni ve nakdi yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde Yönetmeliğin 14. Üncü Maddesinde belirlenen kriterler çerçevesinde işlem yapılması esastır. Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

o) Yardımlar devamlı, belirli aralıklarla ve/veya bir defada yapılabilir.

ö) Yardımın ulaştırıldığı bağış sahiplerine telefon, elektronik posta veya bir başka iletişim aracı ile bildirilir.

İçeriği ve Çeşitleri

MADDE 6- (1) Yapılacak yardımlar aşağıda belirtilenleri kapsar.

a) Afet yardımı: Deprem, sel baskını, yangın, mücbir sebep (sığınmacılar vb) durumlarında yapılacak yardımlardır.

b) Asker ailesi yardımı: Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 11.08.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine yapılan yardımdır.

c) Engelli yardımı: Engellilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlardır.

ç) Evlilik yardımı: Evlenecek ihtiyaç sahibi kişilerin evlilik yaşamlarını sürdürmeleri için ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması ve düğünlerinin yapılması yardımıdır.

d) Gezi İmkanı: İhtiyaç sahibi ve/veya başarılı öğrenciler ile yaşlı, engelli ve kadınlara gezi imkanı sağlanması ve bu süre zarfında meydana gelecek olan ihtiyaçlarının karşılanması yardımıdır.

e) Gıda yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere, mültecilere verilen yardımlardır. Belediye tarafından belirlenen noktalarda iftar, sahurluk vb. ikramları da kapsamaktadır.

f) Giyim yardımı: Elbise, palto, kaban, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı ve benzeri giyim eşyası yardımlarıdır.

g) Kırtasiye yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım, defter, kitap, araç-gereç, öğrenci kıyafeti, çanta ve kırtasiye yardımıdır.

ğ) Muhtaçlara yapılacak nakdi yardım: Belediye meclisince belirlenen miktar ve süre için nakdi olarak yapılacak belirli süreli muhtaç aylığı yardımıdır. Bunlar her ayın ilk haftası ödenir. Bu hususta yapılan başvurular bu Yönetmeliğin 7, 13, 14, ve 15 inci maddeleri kapsamında değerlendirilip gerekli inceleme raporu düzenlenerek Yardım Komisyonunca karara bağlanır. Yardım alma süreleri dolan muhtaçlar, Yardım Komisyonunca tekrar  değerlendirilerek Belediye Meclisince yeniden belirlenen miktar ve süre için nakdi yardım alabilirler.

h) Nakdi eğitim yardımı: Yılda iki kez olmak üzere belediye meclisince belirlenen miktarda örgün eğitim gören ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine verilen nakdi eğitim yardımıdır. Uzaktan eğitim alan öğrenciler kapsam dışıdır. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti, bu Yönetmeliğin 13, 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında değerlendirilip gerekli inceleme raporu düzenlenerek Yardım Komisyonunca yapılır.

ı) Sağlık yardımı: Muhtaç vatandaşlara yapılacak tedavi, ilaç ve tıbbi sarf malzeme yardımlarıdır.

i) Sıcak yemek yardımı: İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaşlara yemek çadırlarından veya kapalı mekanlarda günlük verilen sıcak yemek yardımıdır.

j) Sünnet yardımı: İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi ve bununla ilgili ayni ihtiyaçlarının karşılanması, sünnet ve toplu sünnet işinin yaptırılması ile çocuklara hediye verilmesi yardımlarıdır.

k) Tamirat yardımı: Muhtaç vatandaşların ikamet ettikleri konutlarının tamiratı için yapılan malzeme ve işçilik yardımlarıdır.

l) Yakacak yardımı: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yardımdır.

m) Çamaşır yıkama yardımı: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekildeki ihtiyaç sahiplerine yapılan çamaşır yıkama yardımıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müracaat Şekli, Tespit

Müracaat Şekli

MADDE 7- (1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, bağlı oldukları mahalle muhtarlıklarından alacakları muhtaçlık belgesi ile birlikte dilekçeyle Belediye Başkanlığına başvurabilirler. Yapılan müracaatlar Başkanlıkça Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne havale edilir. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce talepler, Şanlıurfa İli Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmek üzere, komisyona iletilir. Yapılacak müracaatlarda, gerekli bilgi ve belgeler Komisyon görevlilerince mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde temin edilir.

Muhtaç durumda olduğu halde yardım komisyonuna bizzat müracaat etmeyenler

MADDE 8 – (1) Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle komisyona müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir. Ayrıca Belediyenin res’en tespiti ile de yardım yapılır.

Belediyenin res’en tespiti,

MADDE 9- (1) Belediyemiz sınırları içinde yaşayan tüm dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz kişiler tespit edilerek bilgi bankası oluşturulur.

(2) Belediyenin res’en tespiti;

a) Belediyenin bilgi kaynakları,

b) Mahalle muhtarları yardımları,

c) Sosyal Güvenlik Kurumundan istenecek bilgiler,

ç) Yardım dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yardımları,

d) Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bilgi kaynakları,

e) Kamu kurum ve kuruluşları bilgi kaynakları,

f) Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin bilgi ve yardımıyla, yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yardım Komisyonu Yönetimi ve Diğer Hususlar

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek Müdür ve üstü yöneticilerden oluşan 5 kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Kurulun başkanı, Belediye Başkanı tarafından belirlenir (2) Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır.Başkan gerekli görmesi durumunda süresinden önce üyeleri değiştirilebilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. (3) Değerlendirme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine gerekli oldukça toplanır.

 Komisyon toplantıları ve kararları

MADDE 11- (1) Komisyon toplantı ve kararları ile ilgili esaslar;

a) Komisyon salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

b) Seçilen Meclis Üyeleri dışındaki diğer komisyon üyelerinin izinli ya da raporlu olduğu sürelerde görevlerini vekâleten yürütenler komisyon toplantılarına katılır.

c) Komisyon ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve taleplerini değerlendirmek için, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplantı yapabilir.

Komisyonun görevleri

MADDE 12-(1) Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin seçiminde kullanılacak formları hazırlamak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.

b) Sosyal yardıma ihtiyacı olan kişileri, bu kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımların süresi ve miktarını belirlemek ve listelerini hazırlamak.

c) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek.

BEŞİNCİ BÖLÜM Araştırma

Araştırma

MADDE 13- (1)Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice araştırılır. Bu araştırma kolluk, nüfus müdürlüğü, vergi dairesi, tapu, bankalar, belediye ve muhtarlık nezdinde yaptırılabileceği gibi komisyonca da re’sen yapılabilir. Müracaatların değerlendirilmesi aşamasında Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtlarından da istifade edilebilir.

(2) Yardım komisyonu müracaatta bulunan vatandaşların, belediye meclisince belirlenen muhtaçlık dereceleri, yardımın türü ve miktarı doğrultusunda; dar gelirli, kimsesiz, yaşlı, düşkün, engelli olup olmadığı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak karar verir.

ALTINCI BÖLÜM Muhtaçlık Yardımı Değerlendirme Kriterleri

Yardım miktarları ve muhtaçlık dereceleri

MADDE 14- (1)Yardım komisyonu, yönetmeliğin 7 inci maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen raporda aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verilir.

a) Ailenin bireylerinin iş durumu.

b) Ailenin net gelirleri.

c) Barınma ve eşya durumu.

ç) Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve kimlik bilgileri.

d) Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı.

e) Medeni hali.

f) Engelli durumu.

g) Başka kurumlardan alınan yardımlar.

ğ) Taşınır ve taşınmaz mal durumu.

h) Ailede yaşayan kişilerin sağlık durumları.

(2) Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve bu Yönetmeliğin eki kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilerek, yardım miktarına göre yardımlar yapılır. Yardımlar, Sosyal Yardım Komisyonunca yapılan derecelendirme sonucunda 100 puan üzerinden, en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır.

(3) Yapılacak yardımların miktarı Belediye Meclisi tarafından her yıl belirlenir. Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen kriterler çerçevesinde (EK-1) yardım komisyonunca yapılan derecelendirme neticesinde 100 puan üzerinden;

a) 0–50 Puan arası yardım uygun değil,

b) 51–65 Puan arası azami net asgari ücretin yüzde 200 fazlası oranına kadar nakdi veya ayni yardım,

c) 66–80 Puan Arası azami net asgari ücretin yüzde 250 oranına kadar nakdi veya ayni yardım,

ç) 81–100 Puan Arası azami net asgari ücretin yüzde 300 oranına kadar nakdi veya ayni yardım olarak yapılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM Sosyal inceleme Raporları

Sosyal inceleme raporları

MADDE 15- (1) Komisyon tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporlarında; muhtaç durumdaki kişilerin geçmişteki yardım talepleri, evvelce yapılan yardımlar, durumlarındaki değişmeler; hâlihazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler yanında, sosyal ve ekonomik şartlar, mahalli imkânlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile varılan kanaat ve ihtiyaç içindeki kişilerin ne tür bir yardımdan veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağı, yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili hususlar da açıkça belirtilir. Sosyal inceleme raporu kişisel nitelikte gizli belgedir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM Sosyal Yardımların Kesilmesi

Sosyal yardımların kesilmesi

MADDE 16- (1) Ayni ve nakdi yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibinin;

(a) Ölümü, 

(b) Muhtaçlığın kalkması,

(c) Kadın ve erkeğin evlenmesi nedeniyle muhtaç durumdan çıkması,

(ç) Hemşerilik vasfını kaybetmesi,

(d) Geçerli bir mazeret olmaksızın verilen yardımı üç ay aralıksız olarak alınmaması,

(e) Sakatlığı nedeniyle ayni ve nakdi yardım almakta iken durumlarına uygun iş bulması,

Hallerinde yardım kesilir.

(2)Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Sürekli yardım edilen kişinin durumu, periyodik olarak takip edilir ve kişinin maddi durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belge toplanması yoluna gidilir. Kişinin yardım almadan hayatını sürdürebileceği maddi şartlara sahip olduğunun tespit edilmesi halinde yardım, bu durumun ortadan kalktığı tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir.

(3)Yardım talebiyle müracaatta bulunanlarca gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde yardım kesilerek yapılan yardımlar geri alınır. Genel hükümlere göre hareket edilerek gereken cezai müeyyideler uygulanır.

Belediye sınırları dışına yapılabilecek sosyal yardımlar

MADDE 17- (1) Belediye 5393 sayılı Belediye Kanununun 53. Maddesi gereğince belediye sınırları dışında doğal afet meydana gelmesi durumunda, Belediye Başkanınca bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yadımlar ayni ve nakdi olabilir.

(2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel araç gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Yürürlük

MADDE 18- (1) Sayıştay görüşü alınan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliliye Belediye Başkanı yürütür.

EK:

ŞANLIURFA İLİ HALİLİYE BELEDİYESİ

Muhtaçlık Yardımı Değerlendirme Kriterleri

 

PUAN CETVELİ

AİLENİN İŞ DURUMU

PUANI

A

ÇALIŞMIYOR

20

B

MEMUR

1

C

İŞÇİ

5

D

EMEKLİ

7

AİLENİZİN NET GELİRİ (AYLIK)

PUANI

A

500 TL'DEN AZ

30

B

500 - 750 TL ARASI

20

C

750 - 1000 TL ARASI

15

D

1000- 1250 TL ARASI

10

E

1250 - 1500 TL ARASI

7

F

1500 TL'DEN FAZLA

0

AİLENİN DURUMU

PUANI

A

SAĞ VE BERABER

0

B

BOŞANMIŞ VEYA VEFAT ETMİŞ

15

C

YETİM AİLE

15

D

ŞEHİT AİLESİ

15

E

GAZİ AİLESİ

10

EVİN ISINMA DURUMU

PUANI

A

DOĞALGAZLI

0

B

ELEKTRİKLİ

3

C

SOBALI

6

D

YOK

10

AİLENİZDEKİ KİŞİ SAYISI

PUANI

A

BİR

1

B

İKİ

2

C

ÜÇ

4

D

DÖRT

6

E

BEŞ

8

AİLENİZDE KRONİK SAĞLIK SORUNU OLAN KİŞİ SAYISI

A

BİR

5

B

İKİ

6

C

ÜÇ

7

D

DÖRT

9

E

BEŞ

10

AİLEDE OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI

PUANI

A

1 (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)

2

B

2 (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)

5

C

3 (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)

7

D

4 (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)

10

E

4 TEN FAZLA (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)

12

F

1 VEYA DAHA FAZLA (ÖRGÜN ÜNİVERSİTE)

13

ÖZEL OTONUZ VAR MI?

PUANI

A

EVET

-15

B

HAYIR

0

ENGELLİ DURUMU

PUANI

A

EVET

15

B

HAYIR

0

EVİN DURUMU

PUANI

A

KENDİ EVİ

-15

B

KİRA

10

C

KİRA KARŞILANIYOR

4

YARDIM DURUMU

PUANI

A

2022 SAYILI YASA

-5

B

KAYMAKAMLIK

-5

C

DERNEK/VAKIF

-5

D

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KAPSAMNDA

-5

GAYRİMENKUL DURUMU

PUANI

A

EV (KONUT) İKAMET EDİLEN KONUT DIŞINDAKİ HER BAĞIMSIZ KONUT İÇİN

-15

B

DÜKKÂN, HER BİR DÜKKÂN İÇİN

-20

C

ARSA (VERGİ DEĞERİ 20.000 TL. NİN ALTINDAKİ BİR ARSA İÇİN PUAN DÜŞÜLMEZ.) BİRDEN FAZLA HER BİR ARSA İÇİN

-20

D

ARAZİ (VERGİ DEĞERİ 20.000 TL. NİN ALTINDAKİ BİR ARAZİ İÇİN PUAN DÜŞÜLMEZ.) BİRDEN FAZLA HER BİR ARAZİ

-20

E

11 DEKAR VE ÜZERİ HER DEKAR BAŞINA

-5

 

banner191
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Ezhem simav 1 yıl önce

Herşey 4dörlükte adresi belli olmuyan bir evde oturuyorum ve yardıma çok ihtiyaç ım vr

Misafir Avatar
Tuba 8 ay önce

Esim olmus 3 cocugum var calisiyorum ama aldigim para bizi zor gecindiriyo sizden yardim bekliyorum evime gelip bakildi ama hic bi sonuc yok

Misafir Avatar
Anzilha 8 ay önce

Eşim calişmiyor 4 çocuğum var yardima ihtiyacim var

Misafir Avatar
Emine turan 7 ay önce

1000 ihtiyaç var fırın burcundan

Misafir Avatar
Halil aslan 6 ay önce

Ben /45 raporlu ortopedik engelliyim 1 sene önce sağ bacağımı kaybettim işsizim borcum var yardıma ihtiyacım var

Misafir Avatar
Yusuf 5 ay önce

Allah herkese nasip etsin isAllah 2 aylık ikiz çocuklarım var yardıma muhtacim lütfen devletimden yardım istiyorum

Misafir Avatar
Ahmet Bülent Akbaş 3 ay önce

Borçlarınızı temizlemek için veya diğer mali amaçlarla borçlarınızı ödemek için desteğe ihtiyacınız mı yoksa Sn. Ahmet Bülent Akbaş Kredisi Şirketi'ne e-posta ile şu e-postayı gönderiniz: renbergborcfirm@gmail.com

Misafir Avatar
Ayşe 2 ay önce

Yardıma muhtaç hasta yatan iki çocuk ve hanımı olan bir yakınım var lütfen yardım edin nereye başvuracağımızı bilmiyoruz

banner195

banner142