banner227

ŞANLIURFA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
banner206
 Bölge Müdürlüğümüzce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre, kapalı teklif usulü ile inşaat yapım süreleri dahil toplam 20 (yirmi) yıllığına "Ticari Amaçlı Tesis" yapılmak üzere kiraya verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır.

 

İDARENİN ADRESİ           Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 P.K:63040 - ŞANLIURFA

İETİŞİM

İLGİLERİ               Telefon                Faks:                    E-Posta

 

                4143170026/27 4143134526       sanliurfa@vgm.gov.tr

İŞİİN ADI VE NİTELİĞİ    Şanlıurfa ili, Merkez Beyşakası Mahallesi 4939 ada 3 nolu parsel üzerine Ticari Amaçlı Tesis yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak toplam 20 yıl süreyle kiraya verilmesi işi.

İLİ / İLÇESİ           Şanlıurfa / Merkez

MAHALLE / MEVKİİ        Beyşakası Mahallesi

ADA / PARSEL   4939/3

YÜZÖLÇÜMÜ    9396,04 m2

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ    2.324.430,80 TL

 

                (İkimilyonüçyüzyirmidörtbindörtyüzotuz Türk Lirası seksen Kuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT             69.732,92 - TL

 

                (Altmışdokuzbinyediyüzotuziki Türk Lirası doksaniki kuruş)

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE USULÜ 18.09.2014 Perşembe günü, saat: 10:00

Kapalı Teklif Usulü

İHALE DOKÜMANI SATIŞ BEDELİ              200,00 TL

 

                (İkiyüz) Türk Lirası

İHALENİN YAPILACAĞI YER         Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 P.K:63040 Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Kat:6 ŞANLIURFA

 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 09/01/2014 Tarih 32808994.160.07.01.[63]-36866 sayılı Makam Oluruna ve Vakıflar Kanunu'nun 20. maddesine istinaden;

Şanlıurfa İli, Merkez Beyşakası mahallesinde bulunan mülkiyeti Aynı Halil Rahman Vakfı adına kayıtlı 4939 ada 3 nolu parsel, 9396,04 m2 yüzölçümlü taşınmazın toplam 20 yıllığına Yapım karşılığı Uzun Süreli Kiralama modeli çerçevesinde "Ticari Amaçlı Tesis" olarak değerlendirilmek üzere kiralama ihalesine çıkarılması suretiyle;

1.Mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin hazırlanması, taşınmazın yatırıma hazır hale getirilmesi, İlgili Belediye, Tapu Sicil, Kadastro ve diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlarda yapılacak haritacılık faaliyetlerinin ifraz, tevhit, ihdas, terkin, cins değişikliği ile ilgili bütün iş ve işlemlerin, proje bedelleri dahil her türlü finansmanının yüklenici kiracı tarafından karşılanması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve belgelerin mahalli Belediyesi ile yatırımla ilgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, onaylanacak olan bu projelere göre inşaatın gerçekleştirilmesi, yer teslim tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması, aksi takdirde İdare tek taraflı sözleşmeyi fesih ederek, yatırılan teminatın ve İdareye yatırılan kiraların irat kaydedilmesi, yapılmış olan imalatların da İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,       

2. Herhangi bir mimari avan proje bulunmamasından dolayı idaremizin herhangi bir proje bedeline müdahil olmamakla birlikte yükleniciden proje müelliflerinin  bu iş için yapılan projelere ilişkin teklif haklarını alarak İdareye bila bedel devrini isteyebilir. Yüklenici ve proje müellifi bu işlem nedeniyle İdareden herhangi bir hak, bedel veya kira tenzili talep edemez. İdare söz konusu ait işe ait projeleri dilediği sayıda, yerde ve zamanda dilediği değişiklikleri yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarından da gerekli izinler alınması suretiyle uygulama yetkisine sahiptir.

3. Proje hazırlanması, gerekli izinlerin alınması dahil, inşaat süresi 1 yıl, İşletme (kar etme) süresi için 19 yıl olmak üzere toplam 20 yıllığına yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre değerlendirilmesi,

4. Kira bedellerinin, sözleşme tarihinden itibaren başlatılması;

-İlk 1 yıl için aylık sabit 1000 TL kira alınması,

-2’inci yılın kirasının ise aylık 14000 TL+ ihale artış oranı ile başlatılması ve 20"inci yılın sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan "ÜFE (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedelden kira alınması,

-Belirlenen inşaat süresinden önce inşaatın tamamlanarak hizmete açılması halinde inşaat süresinde istenilen aylık kira bedelinin (14.000,00 TL + ihaledeki artış miktarı) alınması,

5. Sözleşme süresinin sonunda İdare, tesisi kiralamaya devam etme veya tahliye etme hususunda dilediği iradeyi gösterebilir. Kiralamaya devam etme durumunda; günün koşullarına : İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenir. İdarenin tahliyeye karar vermesi halinde, kararın tebliğ edilmesini müteakip bina/tesis müştemilatı Yüklenici tarafından çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdareye devredilmesi,

6. İşin yüklenicisi tarafından Vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat v.b. hükümlülükler koyamayacağı,

7. İlgili mevzuata aykırı diğer bir nedenle yargı kararına istinaden kira süresi dolmadan tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilemeyeceği ve imalatların İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

8. İhale uhdesinde kalan kişi veya firma, imar plan tadilatına giderek her türlü kat, bina veya tesis eklemesi durumunda yapılacak eklenti ve kısımların belirlenmiş olan yaklaşık inşaat maliyetini, inşaat süresini ve kiralama süresini değiştirmeyeceği,

9. Tesisin batı kısmında kalan cephede İdarenin de onayı alınacak şekilde bina giydirmesi uygulanarak estetik açıdan daha güzel görüntü verilmesini,

10. İdaremizce belirlenecek zaman aralıklarında tesisi içerisindeki demirbaşların ve yapı elemanlarının tespitlerinin yapılmasına işletmecisi tarafından izin verilmesi,

11. İnşaatın bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçlarca kullanılmaması,

12. Söz konusu taşınmazın imar durumuna göre "Ticari Amaçlı Tesis" olarak değerlendirmesi,

13. Sözleşme süresi sonunda (20’nci yılın sonunda) taşınmazın bakımlı bir şekilde ve bedelsiz olarak İdarenin tasarrufuna terk edilmesi, kiralamaya devam edilmesi durumunda işe ait sözleşme ve  şartnamedeki ilgili maddeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi,

14. Müteahhit Vakıflar Genel Müdürlüğünün 09/01/2014 tarih ve 32808994.160.07.01.[63]-66 sayılı Genel Müdürlük Makam Olurunda belirtilen şartlarıyla,

T.C.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz üzerine, bu şartname eki olan imar durumu dikkate alınarak hazırlanacak idarenin uygun görüşünü müteakip ilgili kamu kuruluşlarının onayını alacak uygulama projesi ve iş bu şartname eki 20 (yirmi) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşme imzalandığı tarihten sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatın yapılması dahil tüm maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) bina/tesisin inşa edilerek kiracı sıfatı ile kullanılması işi inşaat süresi dahil toplam 20 (yirmi) yıl süre ile yapım karşılığı uzun süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

II.) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8

63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge müdürlüğü hizmet Binasında

toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

III.) İhale dosyası, mesai saatleri içerisinde Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir  ve 200,00(ikiyüz) TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların; kendilerinin veya noter

onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

IV-) Nakit teminat ve dosya bedeli Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası

Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001  5800 7277 8250 70 IBAN nolu hesabına

yatırılacaktır.

V-) İhaleye iştirak edecek istekliler, İhale Şartnamesinin 6.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.maddesi doğrultusunda 18.09.2014 Perşembe günü, 10:00'a kadar sıra numaralı alındı karşılığında Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir.

VI-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir:

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı vermesi, (Beyanda telefon, faks, var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.)

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları ;belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi,

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı 'nca onaylanmış olması gerekir.)

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi,

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi,

d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları tüzel kişinin yönetimdeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticari sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tastikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu 'nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 'nca onaylanmış olması gerekir.)

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesini vermesi,

g) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin % 10" undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubunun aslını vermesi,

*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

h)İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya vergi dairesinin internet adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya e-borcu yoktur belgesinin aslı veya noter tastikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Vergi Borcuna ilişkin olarak Vergi dairelerinden alınan belgelerinde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

1. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla idarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,

Prim borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik kurumundan alınan belgelerinde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin,ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

j) İsteklinin iştigal konulan arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname vermesi,

k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sözleşme taslağının 15. Maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair teknik personel  taahhütnamesi vermesi,

Ortak girişim olması halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.

ı) ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin uygun yazılı beyanı,

m) İş adına alınmış ve işbu şartnamenin 14. Maddesinde yazılı 69 732,92 - TL (Altmışdokuzbinyediyüzotuziki Türk Lirası doksaniki kuruş) tutarındaki teminata ilişkin süresiz limit içi ve teyit yazılı geçici teminat mektubu veya nakit yatırılması halinde teminatın Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu, banka Teminat Mektubu sunulması halinde teminat mektubu limit içi süresiz olarak ve teyit yazılı olacaktır.)

n) İç zarf (Teklif mektubu şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanmış)

o) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan ) TR16001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırılabilir.)

p) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

r) İsteklinin bu ihaleye ilişkin inşaat yapım ve işletme şartlı kiralama işine ait ihale şartnamesini kaşelemek suretiyle imzalanmış olarak verilmesi,

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı,l ve p bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

İstekliler, yukarıda istenilen belgeleri, dış zarfın içerisine koyduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin  adı ve soyadı, ticaret unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 18.09.2014 Perşembe günü, saat: 10:00'a kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermek zorundadır.

VII-) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII-) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX-) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X-) İş bu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli, damga vergisi v.s.) ihale üzerinde

kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.

XI-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

XII-) İş bu ihale metni, mevzuatı gereği sadece ihale ilanında zorunlu olması gereken özet bilgileri

içermekte olup, katılım ile ilgili hususlarda ihale dokümanlarında yazılı hususlar geçerlidir.

İLAN OLUNUR

 

banner191
banner217
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142