banner227

ŞUSKİ ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
banner206
                                                                                                                                                                  İLAN

ŞUSKİ

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

Genel Kurulun 14/08/2015 Tarihli Toplantısında  Alınan 2015 / 17 no’lu Kararla Aşağıda Gösterildiği Şekliyle  Kabul Edilmiştir.

 

MADDE 1 - 18/07/2014 tarih ve 2014/ 09 no’lu Genel Kurul Kararı ile kabul edilen ve 06/08/2014 tarihli Şanlıurfa Gazetesinde yayımlanan Şanlıurfa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h), (j) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Plan Proje Dairesi Başkanlığı

 j) Atıksu İnşaat Dairesi Başkanlığı

 m) İşletmeler Dairesi Başkanlıkları”

 

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

" Bilgi işlem dairesi başkanlığı

MADDE 19- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İdarenin hizmet alanı ile ilgili uygulama yazılımları geliştirmek veya temin edilmesi için ilgili makamlara tekliflerde bulunmak,

b) İdarenin bilgisayar ağı altyapısının, tüm bilgisayarların yardımcı donanımların ve bunların üzerindeki çeşitli yazılımların sağlıklı, verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak,

c) İdareye ait bilgi duyuruları, Basın Protokol Birimi tarafından hazırlanmış sayısal verileri internet ortamında yayınlamak, kurum ve personele dair diğer internet hizmetlerini vermek,

ç) İdareye ait telsiz, telefon, GSM vb. tüm iletişim sistemlerinin kurulumunu, bakımını, onarımını, işletmesini yapmak veya yaptırmak. İlgili birimlerin talepleri ve İdarenin onayı ile iletişim cihazlarının dağıtımı ile yetkilendirmelerini yapmak,

d) Mevcut donanım ve yazılımların teknolojiye uygun olarak güncellenmesi için ilgili makamlara teklifte bulunmak,

e) İdarenin internet hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

f) İdarenin faaliyetleri ile ilgili yazılı ve görsel basını bilgilendirmek, temaslarda bulunmak,

g) İdarenin basında çıkan haberlerini izlemek, değerlendirmek ve ilgili birimler ile Makama iletmek,

ğ) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen başvuruları ilgili birimlerle koordineli biçimde cevaplandırmak,

h) İdarenin gerçekleştirdiği faaliyet, hizmet ve duyuruların ilan,  reklam, tanıtım ve benzeri yollarla duyurulmasını sağlamak veya sağlatmak,

ı) İdare çağrı merkezi hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 185 Mavi Masa Kayıt Takip ve Raporlamasını takip etmek, çağrı merkezi, İdare resmi internet sitesi ve diğer iletişim unsurları vasıtasıyla gelen abone

 

şikâyetlerini almak, gelen ihbar ve şikâyetlere dair ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak ihbar, talep ve şikâyet konularını en kısa sürede cevaplandırmak ve ilgilisini bilgilendirmek,

i) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetlerle ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemleri yapmak,

j) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, ihale onay belgesi dahil tüm hazırlıklarını yapmak ve ihale birimine göndermek,

k) Kendisine bağlı birimlerin kendi aralarında ve diğer birimler ile koordineli ve verimli çalışmalarını, iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. hususlara uyulmasını sağlamak, gerekli önlemleri aldırıp, denetlemek,

l) Daire başkanlığında çalışan tüm personelin mesaiye riayeti, izin, rapor ve diğer işleri konusunda gerekli takibi yapmak ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

m) 5018 sayılı kanun gereği harcama yetkilisi olarak daire başkanlığına tahsis edilen bütçe ödeneklerini takip etmek, kalemler arası aktarmaları yapmak için yönetim kuruluna sunmak,

n) İdarenin görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil su ve atıksu hizmetlerine ilişkin daire başkanlığının görev alanlarıyla ilgili yeni teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni teknik ve teknolojilerin idaremize kazandırılması hususunda araştırma yapmak ve yaptırmak,  bu konulardaki teknik çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli olarak yürütmek,

o) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yapmak"

 

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 20 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi metinden çıkarılmış, aynı fıkranın (p) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (r), (s), (ş), (t), (u), (ü), (v), (y) bentleri eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

"r) İdarenin mülkiyeti veya kullanımında bulunan taşınırlara ait diğer Daire Başkanlıklardan gelen cetvellerin konsolidesini yapmak,

s) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetlerle ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemleri yapmak,

ş) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, ihale onay belgesi dahil tüm hazırlıklarını yapmak ve ihale birimine göndermek,

t) Kendisine bağlı birimlerin kendi aralarında ve diğer birimler ile koordineli ve verimli çalışmalarını, iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. hususlara uyulmasını sağlamak, gerekli önlemleri aldırıp, denetlemek,

u) Daire başkanlığında çalışan tüm personelin mesaiye riayeti, izin, rapor ve diğer işleri konusunda gerekli takibi yapmak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

ü) 5018 sayılı kanun gereği harcama yetkilisi olarak daire başkanlığına tahsis edilen bütçe ödeneklerini takip etmek, kalemler arası aktarmaları yapmak için yönetim kuruluna sunmak,

v) İdarenin görev, yetki ve sorumluluklarına dahil su ve atıksu hizmetlerine ilişkin daire başkanlığının görev alanlarıyla ilgili yeni teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni teknik ve teknolojilerin idaremize kazandırılması hususunda araştırma yapmak ve yaptırmak,  bu konulardaki teknik çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli olarak yürütmek,

y) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yapmak."

 

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Destek hizmetleri dairesi başkanlığı

 MADDE 21 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İdareye ait olan tesis, işletme, bina, ambar ve barajlarda bulunan işletme binalarını sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak üzere gerekli fiziki güvenlik tedbirlerini almak veya aldırmak,

b) İdarenin motorlu araç ve iş makineleri ihtiyacının tespit, temin ve kiralanması işleri ile araçların tamir/bakım ve onarımlarını yapmak, tüm motorlu araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve yağ ikmallerini sağlamak,

c) İdarenin mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altındaki bina ve tesislerin ısıtılmasında sarf edilen motorin ile İdarenin tüm araçlarında (Resmi Plakalı ve Kiralık Araçlar) kullanılan akaryakıt ve yağ ihtiyaç kapasitesini tespit etmek, bu çerçevede akaryakıt ve yağ ihtiyacının karşılanmasına yönelik temin, tedarik ve muhafaza işlemlerini ifa ve koordine etmek, akaryakıt ambar işlemlerini ve tevziini gerçekleştirmek, akaryakıt istasyonlarının yönetim hizmetlerini gerçekleştirmek,

ç) İdarenin; tüm idari binalarının, ambarlarının, lojmanlarının ve işletme binalarının bakım, onarım ve tadilatlarını yapmak, onaylanmış yeni planlar çerçevesinde binaların fonksiyon değişikliği taleplerine ilişkin uygulamaları gerçekleştirmek, ilave yeni tesisler yapmak, yaptırmak,

d) İdarenin sorumluluğunda bulunan içme suyu tesislerinin gerekli olan her türlü makine, elektrik tesis ve teçhizatları, cihazların onarımlarını, montaj-demontaj, geliştirme, araştırma ve otomasyon işlerinin yapılması ya da yaptırılması,

e) İdarenin ihtiyaçları kapsamında kırtasiye, temizlik,  demirbaş, bilgisayar, donatım malzemelerini temin etmek,

f) Görev alanı içersinde bulunan hizmetlerle ilgili olarak mal alımı, yapım ve hizmet alımı ihaleleri ve doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak,

g) İdarenin harcama birimlerinin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımlarının, harcama birimi talebi doğrultusunda sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan tüm ihale iş ve işlemlerini yürütmek. Hazırlanan ihale işlem dosyalarını incelemek, tespit edilen eksiklikleri gidermek, ihaleleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek,

ğ) Bağlı bulunduğu ambarlar ve diğer harcama birimlerine ait malzemelerin giriş - çıkış hareketlerini izleyerek stok ikmalini zamanında yapmasını ve koordinesini sağlamak,

h) Atıl demirbaş taşınırlar takip edilerek, kullanılabilecek durumda bulunan demirbaşların tamir bakım ve onarımlarını yaptırıp, yeniden değerlendirilerek kullanıma kazandırılmasını sağlamak. Ekonomik ömrünün doldurmuş taşıt, iş makinesi ve hurda malzemelerinin iş ve işlemlerini yaparak tasfiye etmek,

ı) Hakkında yıkım kararı alınan binalara ilişkin yıkım kararı uygulamaları muvacehesinde yıkılması gereken binaların yıkımını gerçekleştirmek,

i) İdarenin sorumluluğunda bulunan bütün hizmet binalarının elektrik sistemlerinin temini, montajı ve eskiyen sistemlerin yenilenmesi, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

j) İdarenin taraf olduğu elektrik ve doğalgaz abonelik sözleşmelerini ve bu kapsamdaki diğer işlemleri yapmak,

k) İdarenin sosyal tesisleri haricindeki, İdarenin tüm hizmet binaları ve tesislerinin doğalgaz ve doğal gaz ısıtma sistemleri ile sıvı yakıtlı mekanik sistemlerinin temini, montajı, periyodik bakımı, yenilenmesi, tamiri, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

l) İhtiyaç halinde İdarenin hizmet ve işletme binalarına, ambarlarına merkezi ve/veya split klima, asansör, elektrikli kompresör temin ve tesis etmek, ettirmek, bunların periyodik bakımlarını, tamir ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, yapılmasını sağlamak,

m) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil hususlarda İdare birimlerinin taleplerine gerekli teknik desteği sağlamak,

n) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetlerle ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemleri yapmak,

o) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, ihale onay belgesi dâhil tüm hazırlıklarını yapmak ve ihale birimine göndermek,

ö) Kendisine bağlı birimlerin kendi aralarında ve diğer birimler ile koordineli ve verimli çalışmalarını, iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. hususlara uyulmasını sağlamak, gerekli önlemleri aldırıp, denetlemek,

p) Daire başkanlığında çalışan tüm personelin mesaiye riayeti, izin, rapor ve diğer işleri konusunda gerekli takibi yapmak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

r) 5018 sayılı kanun gereği harcama yetkilisi olarak daire başkanlığına tahsis edilen bütçe  ödeneklerini takip etmek, kalemler arası aktarmaları yapmak için yönetim kuruluna sunmak,

s) İdarenin görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil su ve atıksu hizmetlerine ilişkin daire başkanlığının görev alanlarıyla ilgili yeni teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni teknik ve teknolojilerin idaremize kazandırılması hususunda araştırma yapmak ve yaptırmak,  bu konulardaki teknik çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli olarak yürütmek,

ş) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

              "Plan proje dairesi başkanlığı

MADDE 22-  (1)  Plan Proje Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İdarenin görev alanı içerisindeki yerlerde, su ihtiyaçlarının karşılanması ve atıksu kirliliğinin önlenmesi, her türlü baraj, arıtma tesisi, terfi merkezi, depo, şebeke hattı, tali ve ana kolektörler, tünel, işletme binası ve ekipmanının uzun vadeli planlamasını ve projelerini yapmak veya yaptırmak, 

b) Yetki verilmesi halinde yağmursuyu taşkınlarını önleyici projeler ile ıslah projelerini yapmak veya yaptırmak, 

c) Yıllık yatırımları, iş programlarını, mevcut su durumu ile su ve atıksu konusundaki işletme ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek.

ç) Yatırım programında bulunan veya çeşitli sebeplerle yapımı lüzumlu görülen isale hatları, şebeke boruları ile ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, gömme depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları v.b. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüt, avam proje, fizibilite ve detaylı projelerini tanzim etmek veya ettirmek, 

d) Büyükşehir Belediyesi veya diğer belediyelerden gelen imar planlarına alt yapı tesisleriyle uyum yönünden (ilgili birimlerden gelecek görüşlerle birlikte) ŞUSKİ görüşü vermek, 

e) İdarenin içme suyu, atık suyu ve yağmur suyu altyapı tesisleriyle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapmak veya yaptırmak, 

f) Her türlü proje ve dokümanlar ile işletmeye açılmış tesislere ait projeleri kontrol ve muhafaza etmek, ayrıca gerektiğinde proje çalışmalarını yaparak bu konularda bütün birimlerle koordinasyonu sağlamak, 

g) Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek, yatırım programı kapsamındaki malların teşvik işlemlerini ilgili mevzuatına uygun olarak yürütmek, 

ğ) Atıksuların toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak kanalizasyon şebekesi, ana toplayıcıları, kuşaklama kolektörleri ve tünelleri ile atıksu arıtma tesislerinin projelerini yapmak veya yaptırmak, 

h) İdarenin görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil su ve atıksu hizmetlerine ilişkin yeni teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni teknik ve teknolojilerin İdaremize kazandırılması hususlarında araştırma yapmak ve yaptırmak, bunların geliştirilmesi ve temini için pilot tesisleri kurmak veya kurdurmak, bu konulardaki teknik çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli olarak yürütmek,

ı) İdarenin gerek duyacağı hallerde teknik şartname hazırlamak veya hazırlatmak,

i) İdarenin her türlü mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımı ile yapım işleri kapsamında gerçekleştireceği ihalelere ait teknik şartnamelerin talep eden birimlerle koordineli olarak incelenmesini, ilgili meslekî kriterler yönünden mevzuata uygunluğunu sağlamak.

j) İdare görev alanına giren ve İdare birimlerince yürütülen yatırım, işletme, bakım, onarım, rehabilitasyon, yenileme ve benzeri uygulamalarda ve faaliyetlerde kullanılan ve kullanılacak olan malzeme ve ekipmanın standardizasyon ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütmek, bu kapsamda İdare birimlerinde gerçekleştirilecek faaliyetleri koordine ve organize etmek ve bu çerçevede öneriler geliştirmek,

k) İdare görev, yetki ve sorumlulukları kapsamındaki su ve atıksu hizmetlerine yönelik olarak yürütülen, tamamlanan ve planlanan tüm Ar-Ge projelerinin sonuç raporlarından elde edilen ve edilecek her türlü bilgi ve uygulamanın standartlara ve/veya mevzuata yansıtılması için gerekli hazırlık çalışmalarını yürütmek ve oluşturulan önerileri Üst Yönetime ve ilgili birimlere raporlamak.

l) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetlerle ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemleri yapmak

m) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, ihale onay belgesi dâhil tüm hazırlıklarını yapmak ve ihale birimine göndermek

n) Kendisine bağlı birimlerin kendi aralarında ve diğer birimler ile koordineli ve verimli çalışmalarını, iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. hususlara uyulmasını sağlamak, gerekli önlemleri aldırıp, denetlemek.

o) Daire başkanlığında çalışan tüm personelin mesaiye riayeti, izin, rapor ve diğer işleri konusunda gerekli takibi yapmak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.

ö) 5018 sayılı kanun gereği harcama yetkilisi olarak daire başkanlığına tahsis edilen bütçe  ödeneklerini takip etmek, kalemler arası aktarmaları yapmak için yönetim kuruluna sunmak

p) İdarenin görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil su ve atıksu hizmetlerine ilişkin daire başkanlığının görev alanlarıyla ilgili yeni teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni teknik ve teknolojilerin idaremize kazandırılması hususunda araştırma yapmak ve yaptırmak,  bu konulardaki teknik çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli olarak yürütmek,

r) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yapmak."

 

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki  (m), (n), (o), (ö), (p), (r), (s) bentleri eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

"m) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetlerle ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemleri yapmak,

n) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, ihale onay belgesi dahil tüm hazırlıklarını yapmak ve ihale birimine göndermek,

o) Kendisine bağlı birimlerin kendi aralarında ve diğer birimler ile koordineli ve verimli çalışmalarını, iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. hususlara uyulmasını sağlamak, gerekli önlemleri aldırıp, denetlemek,

ö) Daire başkanlığında çalışan tüm personelin mesaiye riayeti, izin, rapor ve diğer işleri konusunda gerekli takibi yapmak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

p) 5018 sayılı kanun gereği harcama yetkilisi olarak daire başkanlığına tahsis edilen bütçe ödeneklerini takip etmek, kalemler arası aktarmaları yapmak için yönetim kuruluna sunmak,

r) İdarenin görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil su ve atıksu hizmetlerine ilişkin daire başkanlığının görev alanlarıyla ilgili yeni teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni teknik ve teknolojilerin idaremize kazandırılması hususunda araştırma yapmak ve yaptırmak,  bu konulardaki teknik çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli olarak yürütmek,

s) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yapmak."

 

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Arıtma tesisleri dairesi başkanlığı

MADDE 24 -(1) Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İdare görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu v.s) veya yeraltı su kaynaklarından su arıtma tesislerine gelen ham suyu, arıtma işlemlerinden geçirerek sağlık şartlarına uygun hale getirmek ve şehir şebekesine verilmesini sağlamak için su arıtma tesislerinin, işletmesini ve kontrolünü yapmak veya yaptırmak,

b) İdarenin mesuliyet alanında yer alan, tüm arıtma tesislerinin ve arıtma ünitelerinin, verimli olarak çalışabilmesi için gerekli olan işletme, bakım ve otomasyon işlerinin yapılması ya da yaptırılması hususunda, tamir, bakım, kontrol, araştırma, satın alma, takip ve denetleme işlemlerini yapmak,

c) Su kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, su ana isale hatlarının, su depoları ve benzeri su yapılarının işletilmesi, bakım, onarım ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ç) İdarenin görev alanında bulunan ve İdare tarafından devir alınan atıksu arıtma tesisi ve bu tesislerin çıkış hatlarının işletilmesini, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bu maksatla ileriye yönelik orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak, öncelik ve önemlerinin tespit edilmesi işlemlerini yapmak, 

d) Atıksu arıtma tesislerinin çıkış değerlerinin ilgili Bakanlık yönetmeliğine göre deşarjını sağlamak ve bu tesislerden geri dönüşüm kazanımlarının depolanması ve ilgili kanunlar çerçevesinde satılmasını sağlamak,

e) Su analiz laboratuarlarının planlanması, yaptırılması, devreye alınması ve işletilmesi aşamalarında kısa, orta ve uzun vadedeki stratejik planlarını hazırlayarak, uygulama çalışmalarını başlatmak ve planların takibini yapmak,

f) Arıtma tesislerinde arıtılan sular ile şehir şebekesine verilen suların, arıtma tesislerinden itibaren şehir şebekesinin en uç noktasına kadar belli periyotlarla numuneler alınmak suretiyle sağlık şartlarına uygunluğunu kontrol etmek,

g) ŞUSKİ laboratuarları vasıtasıyla tesislerin atıksu karekterizasyonunun tespit edilmesini, biyolojik ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmasını, gerektiğinde kanalizasyon sistemlerine ait verilerin toplanması ve değerlendirilmesini sağlamak,

ğ) Kanalizasyon bağlantısı olan ve kentsel atıksu arıtma tesisine atıksular ileten endüstrilerin, önlem/arıtma tesislerini kontrol etmek, arıtılmış veya mevcut atıksu numunelerini analiz etmek, kanalizasyon şebekesine bağlantı ve deşarj yönetmeliği standartlarını sağlamayanları uyarmak ve gerekli tedbirleri almayanlara gerekli işlemleri yapmak veya ilgili birimle koordinasyonu sağlamak,

h) Çevre yönetimi ve çevre koruma faaliyetleri kapsamında İdarenin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlardaki İdare faaliyetlerinin Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uyumluluk içerisinde yürütülmesinin temini, çevre yönetimi ve çevre koruma faaliyetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik standartların belirlenmesi için gerekli incelemeleri yapmak ve öneriler geliştirmek,

ı) ŞUSKİ görev alanı içerisindeki içme ve kullanma suyu olarak kullanılan su kaynaklarının,  su kalitesini korumak maksadıyla gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

i) Tesislerin projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, işletmeye ait görüş ve tavsiyelerin ilgili dairelere intikal ettirilmesi, plan ve programların gerektiğinde revize edilmesi ve hayata geçirilmesi için işbirliği yapılmasını sağlamak,

j) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetlerle ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemleri yapmak,

k) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, ihale onay belgesi dahil tüm hazırlıklarını yapmak ve ihale birimine göndermek,

l) Kendisine bağlı birimlerin kendi aralarında ve diğer birimler ile koordineli ve verimli çalışmalarını, iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik... vb. hususlara uyulmasını sağlamak, gerekli önlemleri aldırıp, denetlemek,

m) İdarenin görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil su ve atıksu hizmetlerine ilişkin yeni teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni teknik ve teknolojilerin idaremize kazandırılması hususunda araştırma yapmak ve yaptırmak, bunların geliştirilmesi ve temini için pilot tesisleri kurmak veya kurdurmak, bu konulardaki teknik çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli olarak yürütmek,

n) Daire başkanlığında çalışan tüm personelin mesaiye riayeti, izin, rapor ve diğer işleri konusunda gerekli takibi yapmak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

o) 5018 sayılı kanun gereği harcama yetkilisi olarak daire başkanlığına tahsis edilen bütçe  ödeneklerini takip etmek, kalemler arası aktarmaları yapmak için yönetim kuruluna sunmak,

ö) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yapmak."

 

 

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Atıksu inşaat dairesi başkanlığı

MADDE 25 - (1) Atıksu İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Daire Başkanlığının imkânları ile yapılabilecek dairesiyle ilgili tüm projeleri yapmak, imkânlarının yetersiz olması durumunda Plan–Proje Daire Başkanlığından projenin hazırlanmasını istemek,

b) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetlerle ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemleri yapmak,

c) Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı işlerinin yıllık ödenek dâhilinde programlarını yapmak,

ç) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, ihale onay belgesi dâhil tüm hazırlıklarını yapmak ve ihale birimine göndermek,

d) İhalesi olmuş işin Kontrol teşkilatının belirlenmesi ve iş artışları için Genel Müdürlük makamına teklifte bulunmak,

e) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerine ait işlerin sözleşme ve eklerine şartnamelere fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programına göre yaptırmak,

f) Atıksuların toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılması ile ilgili olarak kanalizasyon şebekesi, ana toplayıcıları, kuşaklama kollektörleri ve tünelleri ile atıksu arıtma tesislerini yapmak veya yaptırmak,

g) İmalat öncesi gerekli izinleri (Aykome, Trafik denetleme, KGM, DSİ ve DDY’den kazı ruhsatları) aldırmak,

ğ) İmalatı yapılan işlerin hakkedişlerinin zamanında yapılmasını denetlemek ve kontrol etmek, gerekirse düzeltme yaparak veya yaptırarak onaylatmak ve işleme koymak,

h) Mevcut şebeke planlarının sayısallaştırılması, yeni yapılan şebekelerin bu plana işlenmesi, şebeke planı olmayan yerlerin tespit edilerek planlaması ve sayısallaştırılmasını sağlamak,

ı) Sözleşmesi tamamlanan işlerin Geçici kabulleri, Kesin kabulleri ve Kesin hesaplarının zamanında yapılmasını takip etmek, sonuçlandırmak,

i) Yapılan çalışmalarda bozulan yol kaplamalarının onarımının yapılması için ilgili dairelere yazı ile bildirmek,

j) İdarenin görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil atıksu hizmetlerine ilişkin yeni teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni teknik ve teknolojilerin idaremize kazandırılması hususunda araştırma yapmak ve yaptırmak, bunların geliştirilmesi ve temini için pilot tesisleri kurmak veya kurdurmak, bu konulardaki teknik çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli olarak yürütmek,

k) İdarenin görev alanı içindeki yapılara ait, fenni şartlara uygun şekilde yapılan atıksu kanalizasyon şebekesine bağlantı projeleri için ŞUSKİ görüşü vermek, 

l) Atıksu Kanalizasyon Şebekesi bulunmayan yerlerde, bölge şartlarına uygun “Atıksu Çukuru” tip projelerini geliştirmek ve mükellefler tarafından yapılan uygulama projelerine ve yapılan imalatlara ŞUSKİ görüşü vermek, 

m) İdarenin görev alanı içerisinde bulunan sanayi, endüstri ve imalata yönelik her türlü işyerleri, depolama tesisi vb. yerlere yapı ruhsatı için görüş almak üzere İdareye yapılan müracaatları, yürürlükteki mevzuata göre neticelendirerek ŞUSKİ görüşü vermek, 

n) İdare tarafından görüş verilen altyapı projesine göre mükellefi tarafından yapılması gerekli işlerin, projesine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek ve üst yapı (temel üstü) için devam edebilirlik veya yapıda oturabilirlik (iskân) hususlarında, ilgili belediyesine ŞUSKİ görüşü vermek, 

o) Kendisine bağlı birimlerin kendi aralarında ve diğer birimler ile koordineli ve verimli çalışmalarını, iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. hususlara uyulmasını sağlamak, gerekli önlemleri aldırıp, denetlemek,

ö) Daire başkanlığında çalışan tüm personelin mesaiye riayeti, izin, rapor ve diğer işleri konusunda gerekli takibi yapmak ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.

p) 5018 sayılı kanun gereği harcama yetkilisi olarak daire başkanlığına tahsis edilen bütçe  ödeneklerini takip etmek, kalemler arası aktarmaları yapmak için yönetim kuruluna sunmak

r) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yapmak."

 

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 26 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İçme suyu dairesi başkanlığı

"MADDE 26 - (1) İçme Suyu Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Daire Başkanlığının imkânları ile yapılabilecek dairesiyle ilgili tüm projeleri yapmak, imkânlarının yetersiz olması durumunda Plan – Proje Daire Başkanlığından projenin hazırlanmasını istemek,

b) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetlerle ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemleri yapmak,

c) İçme suyu hizmetleri ile ilgili yapım işlerinin yıllık ödenek dâhilinde programlarını yapmak,

ç) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, ihale onay belgesi dâhil tüm hazırlıklarını yapmak ve ihale birimine göndermek,

d) İhalesi yapılmış işlerin Kontrol teşkilatının belirlenmesi ve iş artışları için Genel Müdürlük makamına teklifte bulunmak,

e) İçme suyu şebekelerine ait işlerin sözleşme ve eklerine şartnamelere fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programına göre yapmak veya yaptırmak,

f) İçme suyunun temini, arıtılması, iletilmesi, depolanması, içme suyu şebeke sistemi ile ilgili tesisleri yapmak veya yaptırmak,

g) Talep edilmesi halinde İşletme ömrünü tamamlayan ve çok sık arıza yapan su şebekelerinin, yenilenmesini sağlamak,

ğ) Görev alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer kuruluşlardan alınması gereken izinleri (Aykome, Trafik denetleme, KGM, DSİ ve DDY  vb kazı ruhsatları) almak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

h) İmalatı yapılan işlerin hakkedişlerinin zamanında yapılmasını denetlemek ve kontrol etmek, onaylamak ve işleme koymak,

ı) Mevcut şebeke planlarının sayısallaştırılması, yeni yapılan şebekelerin bu plana işlenmesi, şebeke planı olmayan yerlerin tespit edilerek planlaması ve sayısallaştırılmasını sağlayarak ilgili Daire Başkanlığına bildirmek,

i) Sözleşmesi tamamlanan işlerin Geçici kabulleri, Kesin Hesap ve Kesin kabullerinin zamanında yapılmasını takip etmek ve sonuçlandırmak,

k) Yapılan çalışmalarda bozulan yol kaplamalarının onarımının yapılması için ilgili dairelere yazı ile bildirmek,

l) İdarenin görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil su hizmetlerine ilişkin yeni teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni teknik ve teknolojilerin idaremize kazandırılması hususunda araştırma yapmak ve yaptırmak, bunların geliştirilmesi ve temini için pilot tesisleri kurmak veya kurdurmak, bu konulardaki teknik çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli olarak yürütmek,

m) İl sınırları içerisinde yer alan yerleşim alanlarına Sondaj kuyusu açmak, gerekli olan Jeofizik ve gözlemsel (Hidrojeolojik) etütler yaparak lokasyon belirlemek, Sondaj kuyularının “167 Sayılı Yer Altı Suları Yasasına” uygun bir şekilde açılmasını sağlamak,

n) Açılan sondaj kuyularında gerekli kuyu tecrübesi yapıldıktan sonra su numunesi alarak gerekli analizlerin yapılması için ilgili daire başkanlığına iletmek,

o) Mevcut sondaj kuyularında meydana gelen seviye düşümü, dolgu ve çökme veya derinleştirme gereken yerlerde işlem yapılarak kuyunun aktif hale getirilmesini sağlamak,

ö) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetlerle ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemleri yapmak,

p) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, ihale onay belgesi dahil tüm hazırlıklarını yapmak ve ihale birimine göndermek,

r) Kendisine bağlı birimlerin kendi aralarında ve diğer birimler ile koordineli ve verimli çalışmalarını, iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik... vb. hususlara uyulmasını sağlamak, gerekli önlemleri aldırıp, denetlemek,

s) Daire başkanlığında çalışan tüm personelin mesaiye riayeti, izin, rapor ve diğer işleri konusunda gerekli takibi yapmak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

ş) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yapmak."

 

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 27 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Abone işleri dairesi başkanlığı

            MADDE 27-(1) Abone İşleri Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Abone sözleşmelerinin en kısa süre içinde yapılması, abonelerin sarfiyatının tespiti ve bunlara ilişkin hesapların tutulması, lüzumlu istatistikî bilgilerin hazırlanması, abone istek ve itirazlarının tetkiki ve neticelendirilmesi, sözleşme hükümleri gereği suların açılması veya kapatılması, gerektiğinde sayaçların değiştirilmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak, bağlı Şube Müdürlüklerinde müşteri temsilciliği, abonelere yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 

b) Abone sayaçlarının değiştirilmesi, sularının kapatılıp açılması, su kayıp ve kaçaklarının aranarak bulunması ve kaçak su kullanımının önlenmesi işlemlerini yürütmek, 

c) Abone tesisatlarında kullanılacak sayaçların özelliklerini belirlemek ve sayaç stok durumuna göre senelik sayaç ihtiyacını tespit ederek temin etmek, sayaç değişim planlarını hazırlamak, yıllık sayaç tamir programını yapmak ve sayaç atölyesini bu ihtiyaçlara göre düzenlemek. Abonelerin itirazı veya İdarece resen yapılan kontrol neticesi sayacın eksik veya fazla sarfiyatını belirlemek üzere ölçüye çıkartılan sayaçların muayenelerini usulü dairesinde yapmak veya yaptırmak,

ç) ŞUSKİ görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış, atıksu bağlantı projesi veya imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunarak, tespit edilen mükelleflere gereken tebligatı yapmak ve ŞUSKİ Atıksu Kanalizasyon şebekesine bağlantı görüşünün verilmesi için gerekli işlemleri tamamlamak üzere süre vermek, görüş almak için müracaatta bulunmayan şahıslara ait yapıların suyunu kesmek ve atıksu bağlantılarını iptal etmek, 

d) Su ve kanal hizmetleri ile ilgili olarak ŞUSKİ Tarifeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen bedellerin tahakkuk ve borç takip işlemlerini yapmak ve mevzuat çerçevesinde yaptırmak,

e) Yıllık su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına ilişkin hazırlanacak tarıfe bedellerinin tespitini yapmak bu hususta ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak hazırlanan tarife tekliflerini Genel Müdürlük Makamına sunmak,

f) ŞUSKİ Tarifeler Yönetmeliği gereği alınması gereken bedellerin tahsili için gerekli işlemleri yaparak icra takibi yapılmak üzere Genel Müdürlük oluruyla Hukuk Müşavirliğine bildirmek,

g) Endüstri nitelikli atık su deşarj ederek ŞUSKİ kanallı atık su şebekesinin tahribine yol açan abonelerin, ilgili birimin talebi halinde sularını kesmek ve atık su bağlantılarının iptal edilmesini sağlamak,

ğ) Su ve atık su abonelerinin tüketim endekslerinin tespiti, faturalandırılması ve faturaların tüketiciye tebliğ edilmesi işlerini yapmak veya yaptırmak,

h) Görev alanı içerisinde bulunan hizmetlerle ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemleri yapmak,

ı) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, ihale onay belgesi dahil tüm hazırlıklarını yapmak ve ihale birimine göndermek,

i) Kendisine bağlı birimlerin kendi aralarında ve diğer birimler ile koordineli ve verimli çalışmalarını, iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. hususlara uyulmasını sağlamak, gerekli önlemleri aldırıp, denetlemek,

j) Daire başkanlığında çalışan tüm personelin mesaiye riayeti, izin, rapor ve diğer işleri konusunda gerekli takibi yapmak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

k) 5018 sayılı kanun gereği harcama yetkilisi olarak Daire Başkanlığına tahsis edilen bütçe  ödeneklerini takip etmek, kalemler arası aktarmaları yapmak için Yönetim Kuruluna sunmak,

l) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yapmak."

 

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

"İşletmeler dairesi başkanlıkları

 

MADDE 28-(1) 1.Bölge İşletmeler Daire Başkanlığının görev alanı Akçakale, Bozova, Eyübiye, Haliliye, Harran ve Karaköprü ilçelerinden, 2.Bölge İşletmeler Daire Başkanlığının görev alanı ise Birecik, Halfeti, Hilvan, Siverek, Ceylanpınar, Suruç ve Viranşehir ilçelerinden oluşmaktadır. 

  (2) İşletmeler Dairesi Daire Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Her İşletmeler Dairesi Başkanlığı, kendi bölgesindeki hizmetlerle ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemleri yapmak,

b) Mevcut olan ve yeni tesis edilecek içme suyu isale hatları, kanalizasyon hatları ile galerilerin bakım ve işletmesi, çıkacak olan arızaların, boru kırığı ve su kaçaklarının giderilmesi, ekonomik ömrünü doldurmuş hatların yenilenmesi için ilgili daire başkanlıklarına teklifin yapılması,

c) Bakım ve onarım işlerinin ödenek dâhilinde yıllık programlarını yapmak,

ç) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, ihale onay belgesi dâhil tüm hazırlıklarını yapmak ve ihale birimine göndermek,

d) İhalesi olmuş işin Kontrol teşkilatının belirlenmesi ve iş artışları için Genel Müdürlük makamına teklifte bulunmak,

e) Bakım ve onarım işlerini, sözleşme eklerine, şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yaptırmak,

f) İçme suyu ve kanalizasyon tesislerine ait her türlü bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

g) Yetki verilmesi halinde yağmur suyu drenaj sistemine ait tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak,

ğ) Görev alanı içerisinde, her türlü vidanjör hizmeti vermek veya verdirmek,

h) Mevcut kanalizasyon şebekelerinin periyodik temizliklerini yapmak veya yaptırmak,

ı) Görev alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer kuruluşlardan alınması gereken izinleri (Aykome, Trafik denetleme, KGM, DSİ ve DDY vb yerlerde kazı ruhsatları) almak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

i) İmalatı yapılan işlerin hakkedişlerinin zamanında yapılmasını denetlemek ve kontrol etmek, gerekirse düzeltme yaparak veya yaptırarak onaylatmak ve işleme koymak,

j) İçme suyu ve kanalizasyon abone bağlantılarını yapmak veya yaptırmak,

k) Mevcut şebeke planlarının sayısallaştırılması, yeni yapılan şebekelerin bu plana işlenmesi, şebeke planı olmayan yerlerin tespit edilerek planlaması ve sayısallaştırılmasının sağlanması için ilgili daire başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

l) Sözleşmesi tamamlanan işlerin Geçici kabulleri, Kesin kabulleri ve Kesin hesaplarının zamanında yapılmasını takip etmek ve sonuçlandırmak,

m) İdarenin görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil su ve atıksu hizmetlerine ilişkin yeni teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni teknik ve teknolojilerin idaremize kazandırılması hususunda araştırma yapmak ve yaptırmak, bunların geliştirilmesi ve temini için pilot tesisleri kurmak veya kurdurmak, bu konulardaki teknik çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli olarak yürütmek,

n) İçme suyu isale ve şebeke hatlarında, abone bağlantılarında mevcut fiziki su kaçaklarının aranması, bulunması ve önlenmesini sağlamak,

o) Kanalizasyon hatlarında, kanal abone bağlantılarında mevcut sızıntıların aranması, bulunması ve önlenmesini sağlamak,

ö) Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, ihale onay belgesi dahil tüm hazırlıklarını yapmak ve ihale birimine göndermek,

p) Kendisine bağlı birimlerin kendi aralarında ve diğer birimler ile koordineli ve verimli çalışmalarını, iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik... vb. hususlara uyulmasını sağlamak, gerekli önlemleri aldırıp, denetlemek,

r) Daire başkanlığında çalışan tüm personelin mesaiye riayeti, izin, rapor ve diğer işleri konusunda gerekli takibi yapmak ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

s) 5018 sayılı kanun gereği harcama yetkilisi olarak daire başkanlığına tahsis edilen bütçe ödeneklerini takip etmek, kalemler arası aktarmaları yapmak için yönetim kuruluna sunmak,

ş) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 12 -  (1) Bu Yönetmelik; Genel Kurul onayını müteakip, usulünce ilanından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik ŞUSKİ Genel Müdürü tarafından yürütülür.

 

Yönetmeliğin İlk Hali Üzerinde Sonradan Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler

S.No

Yönetim Kurulu Kararı

Genel Kurul Kararı

Yayımlandığı Gazete ve Tarihi

Tadil Edilen Maddeler

1

07/07/2014 tarih ve 2014/3 no’lu Kararı

18/07/2014 tarih ve 2014/ 09 no’lu Karar

Şanlıurfa Gazetesinde 06/08/2014

 

2

06/11/2014 tarih ve 2014/30 no’lu Karar

28/11/2014 tarih ve 15 no’lu Karar

GAP GÜNDEMİ Gazetesi 18/12/2014

28.Madde

3

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN BİRİMLER

 Bilgi işlem dairesi başkanlığı                 Strateji geliştirme dairesi başkanlığı

Plan proje dairesi başkanlığı                            Destek hizmetleri dairesi başkanlığı

Abone işleri dairesi başkanlığı                         İçme suyu dairesi başkanlığı

Kanalizasyon dairesi başkanlığı              Arıtma tesisleri dairesi başkanlığı

Emlak ve istimlâk dairesi başkanlığı                Tesisler dairesi başkanlığı

 

 

 

 

 

 

banner191
banner217
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142