banner227

 TIBBI SARF MALZEME VE CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
banner206

ŞANLIURFA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

11 KISIM TIBBI SARF MALZEME VE TIBBI CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası          :           2014/112622

1-İdarenin

a) Adresi       :           Yenişehir Mah. R.Tayyip ERDOĞAN Bulvarı. T.Telekom Yanı 63300 ŞANLIURFA MERKEZ/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası         :           4143187316 - 4143187401

c) Elektronik Posta Adresi :           hsm63.idmi@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :          

51 KALEM TIBBI SARF MALZEME VE TIBBI CİHAZ ALIM İHALESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri           :           ŞANLIURFA AMBAR AYNIYAT SAYMANLIĞI VE BAĞLI AMBAR AYNIYAT SAYMANLIKLALARI

c) Teslim tarihi        :           9 10 ve 11.Kısım Tıbbı ve Demirbaş malzeme için ;Sözleşmeye Müteakip 90 (Doksan) takvim günü içerisinde ürünler montajı bitmiş olarak kullanıma hazır hale getirilerek teslim edilecektir Diğer Kısımlar için Teslimatlar, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip; depo imkanları, kullanıcı birimlerin ihtiyaçları ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterler doğrultusunda azami stok miktarını aşmayacak miktarlarda 31/12/2015 tarihine kadar, Peyder pey taleb yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer     :           Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü 1.Kat Haranı Haranı Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati     :           05.11.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Cihazların ve kullanıma hazır sıvı test kitlerin TİTUBB kaydı ayrıca  teklif edilecek cihazların ve test kitlerinin UBB kapsam dışı olması halinde, kapsam dışı olduğu belgesinin sözleşme imzalama aşamasında verileceğine dair taahhütname sunulacaktır.

2- İstekli firma bayi ise, Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında üretici ve ya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair belge (Bayi Bilgi Formu)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

11. Kısım  Rontgen Cihazı alımımda Ciazında tüm parçaları (Röntgen tüpü ve Fiat Panel Dedektör, dedektörü wireless olan sistemlerde akü, mekanik aksam ve yazılımlar dâhil) kati kabulden başlamak üzere en az 5 yıl süre ile garantili olacaktır.. Bu garantiler Üretici veya Türkiye distribütörü ve/veya yetkili satıcı tarafından teklif dosyasında belgelendirilecektir. Garanti süresince bakım-onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Üretici veya temsilci ve/veya satıcı firma ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 5 (beş) yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça ve teknik servis sağlayacaktır. Firmalar bu beş yıl için tüp, dedektör ve çok giden yedek parçalar için döviz bazında fiyat vereceklerdir. Garanti süresince bakım-onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Üretici veya temsilci ve/veya satıcı firma ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 5 (beş) yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça ve teknik servis sağlayacaktır. Firmalar bu beş yıl için tüp, dedektör ve çok giden yedek parçalar için döviz bazında fiyat vereceklerdir.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

9.10 VE 11.  KISIM İÇİN İSTEKLİLER SATIŞ SONRASI TEKLİF ETTİĞİ CİHAZLARIN GARANTİ BELGESİNİ VE SERVİS BAKIM VE ONARIMLA İLGİLİ BELGELERİ MAL TESLİMİNDE MUAYENE KOMİSYONUNA SUNACAKLARDIR.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

9 10 ve 11. Kısım Ürünler için  Katalogları : Teklif edilen ürünlere ait, ürünün tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal (türkçeye çevrilmiş) kataloglar verilmelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. 1.,2.3.4,5,6.7.8. KISIMLAR İÇİN RESMİ KAMU KURUM,KURULUŞLAR VEYA ÖZEL SEKTÖRE   AİT  TIBBI SARF MALZEME ALIM İŞLERİ.

9.,10,11  KISIMLAR İÇİN  RESMİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VEYA ÖZEL SEKTÖRE AİT  TIBBI CİHAZ ALIM İŞİLERİ.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa 1. nolu Döner Sermaye Saymanlığına Şartname Bedeli yatırılarak Makbuz Karşılığında Şanliurfa Halk Müdürlüğü İhale ve Satın Alma adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü ihale Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan gün) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

banner191
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142