banner227

VALİLİK (YİKOB) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜŞTEŞARLIK
banner206

 BUDAK EVİNİN RESTORASYONU İLE ABACI VE BUDAK EVLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMA YAPIM İŞİ

İhale kayıt numarası:2014/115138

1-İdarenin

a) Adresi: PAŞABAĞI MAH. CUMHURİYET CD. NO:77 63300 ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası:414 313 88 68-414313 88 68

c) Elektronik Posta Adresi (Varsa): Mahmut.firat@icisleri.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin niteliği, türü ve miktarı: Budak Evinin Restorasyonu ile Abacı ve Budak evlerinin birleştirilmesi Uygulama Yapım İşi

3-İhalenin/yeterlik değerlendirilmesini:

a) Yapılacağı yer: Şanlıurfa Valiliği Hükümet Konağı Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:77 2. kat toplantı salonu

b) Tarihi ve saati: 09.10.2014-14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu şartnamenin 10’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılı durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.

4.1. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.5. Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.6. Bu şartnamenin 7.4 veya 7.5’inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Kültür Varlıkları İhale Yönetmenliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.10 ( Değişik:RG-3/7/2009-27277;Değişik:RG-7/6/2014-29023,Yürürlük:10/6/2014) Tüzel kiş tarafından iş deneyimini göstermek üzere en az 5 yıldır %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 5 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhalelerde aday veya isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından, ilk ilan veya davet tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili  mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin istenmesi zorunludur.

4.3.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

4.3.3. İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3.4. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.

4.3.5. İş deneyim belgeleri;

4.3.5.1. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8’inci maddesine göre değerlendirmek üzere isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, mal veya hizmet alımları için son 5 yıl içinde, uygulama işleri için ise son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az yüzde sekseni oranında gerçekleştirdiği veya %80 (seksen)i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

4.3.5.2. İş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin %80’i (seksen) ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.3.6. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için, işin özelliğinin gerektirdiği ve ihale dokümanına belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte personeli çalıştırdığına dair belgeler veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname sunulması zorunludur.

4.3.7. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri;

Bu ihalede;

4.3.7.1. 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 15.07.2011 tarihinde yürürlüğe giren YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ’nde yer alan BI Grup İşler benzer iş olarak kabule dilecektir.

4.3.7.2. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00- TL (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat No:120 adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat No:120 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Hükmü bulunmayan konularla ilgili olarak öncelikle Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği sonrasında ise sırasıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun yapım işleri ihale yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

 

 

banner191
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142