Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor

.

Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor
banner206
Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İsmail Ünlü, Sosyal Güvenlik Haftası ve yapılan çalışmalar ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

SGK Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü, Sosyal Güvenlik Haftasının 10'uncu yılını kutladıklarını söyledi.

SGK İl Müdürü Ünlü, Sosyal Güvenlik Kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, işverenlerimizi ve vatandaşlarımızı yasa ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, sigortalı istihdamını teşvik etmek ve toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, kuruluş Kanunumuzun kabul edildiği 16 Mayıs tarihini içine alan hafta her yıl “Sosyal Güvenlik Haftası’’ olarak kutlanmaktadır. Dedi.

SGK İl Binasında basın mensupları ile bir araya gelen Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

 “10. yılını kutlayacağımız ’’Sosyal Güvenlik Haftası’’ 14-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında kutlanacaktır.

1.985.753 nüfuslu ilimizde 1.972,418 vatandaşımız sosyal güvenlik kapsamında olup ilimizin 98,5’ine hizmet vermekteyiz.

Sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı (2018/Şubat)

Genel Sağlık Sigortalısı Sayımız       731.761

Primi devlet tarafından ödenen         686.231

Primi kendisi tarafından ödenen        45.530

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında başlattığı istihdam seferberliğinde, Ülke genelinde hedeflenen artı istihdam oranı 5 iken 11 artı istihdam sağlanmıştır.

2016 Yılı Aralık ayı 4/a sigortalı sayısı         124.154

2017 Yılı Aralık ayı sigortalı sayısı   157.352

Bir yılda 33,198 kişi artı istihdam sağlanmıştır.

2018 yılında işverenlerimizin yararlana bileceği teşvikler şunlardır.

Ek istihdam teşviki

Bir senden bir benden teşviki

Sosyal yardım alanların istihdamı halinde uygulanan teşvik

Sosyal hizmetlerden faydalanan çocukların istihdamı halinde uygulanan teşvik

2018 yılı asgari ücret desteği

Yapılandırma

Sigortalılarımızın ve işverenlerimizin 31/03/0218 tarihi öncesine ait borçlarını yapılandırarak gecikme cezası ve gecikme zammı olmadan taksitle ödeme imkânı sağlanmıştır.

 

7103 SAYILI YASA İLE SAĞLANAN HAKLAR

Kayıtlı Çalışmaya Başlayan 18-25 yaş arası öğrenci gençlerin artık yetim aylıkları kesilmeyecek

Vakıf Üniversiteleri de de prim teşviklerinden yararlanma hakkı geldi

Okul aile birliklerinin prim teşviğinden yararlanması yasal hale getirildi.

Hacizli malın değeri ile 10 fazlası ve masrafları ödenmesi durumunda haciz kaldırılacak ve bu mala 3 ay haciz konulamayacak

Geriye Doğru Teşvik Değişikliği Hakkı Getirildi. Başvuru Süresi Kanunun Yürürlük Tarihini Takip Eden Ay Başından İtibaren Bir Ay (01 Mayıs – 31 Mayıs). Bundan Sonraki Teşviklerde Geriye Doğru En Fazla 6 Ay Sürelik Teşvik Değişikliği Dikkate Alınacak.

Eksik gün belgesi (Ek-10) olarak bilinen belgenin kuruma verilmesi işlemine son verilmektedir. Genel Yazı yayınlandı 2018 Mart ayından itibaren uygulamaya başlanmıştır.

Kolay işverenlik uygulaması genişletilerek işveren dosyası açılmadan işlem yapılacaklar arasına konut kapıcılığı da eklenmiştir. (E-devlet üzerinden veya SMS yöntemiyle bildirimler yapılabilecektir.)

 

10.03.2003-13.05.2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazasında vefat edenlerin eş ve çocuklarından biri, eş ve çocuk yoksa kardeşlerden biri kamuda sürekli işçi kadrosuna diğer şartlara tabi olmadan atanacaktır.

Ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden işyeri tescili otomatik olarak yapılacak.

SGK’ya verilen yetki doğrultusunda, valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılabilecek.

 

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

- Sigorta primi borçları.

- Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı.

- İşsizlik sigortası primi borçları.

- Sosyal güvenlik destek primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

5510 sayılı kanun 4 üncü maddesi  (a) bendi kapsamında SGDP borçları yapılandırılacak, 4 (b) bendi kapsamında bulunan tüm SGDP borçları terkin edilecektir.

- Ödenme imkânı ortadan kalkmış isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası prim borçları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

- Özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

- SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payından kaynaklı borçlar.

- İdari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

31/03/2018 tarihinden önce ( bu tarih dâhil ) kesinleşmiş ve ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının 50’ si, yasal süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yasal süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan 50’ si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tahsilinin tamamından vazgeçilir.

- İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar

- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen 506, 1479, 2925, 2926, 5434 sayılı kanunların mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borçlar.

 

36 AY TAKSİT İMKÂNI OLACAK

Peki, yapılandırmadan nasıl yararlanılacak,  Sosyal güvenlik borçları olanlar gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak faiz oranı ile borçlarını ödeyecek. Hesaplanacak tutar faiz oranından çok daha düşük olacak. Yİ-ÜFE oranı ise önceki yılların ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranı esas alınarak, hesaplama yapılacak. Yapılandırma için başvurular yasa çıktıktan sonra 2 ay içinde yapılacak ve ilk ödemeler de müracaatların bitimini takip eden aydan sonra başlayacak. İsteyen peşin ödeyecek, isteyen 6,9,12,18 taksitler halinde 36 aya kadar uzayan vadede 2 ayda bir ödeme yapabilecek.  Ödemeler kredi kartı ile de yapılabilecek.

6 taksit için 1,045

9 taksit için 1,083

12 taksit için 1,105

18 taksit için 1,15 gecikme zammı uygulanacaktır.

Yapılandırmada peşin ödeyenlere ise bazı avantajlar sağlanacak. Peşin ödemeyenlerden anapara alınacak, hesaplanan faizin yüzde 90’ını silinecek. Yasa ile 64,3 milyar liralık sosyal güvenlik borcunun yapılandırılacağı tahmin ediliyor.

 

GECİKME CEZASINDAN VAZGEÇİLECEK

- Buna göre, 2018 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi, eğitime katkı payı belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

- 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferilerinin ve aslı ödenmiş olan feri alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

- Sigortalıların bu düzenleme kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaklar.

Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan, düzenlemenin yayımı tarihinden 30 Kasım 2018’e kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.

4 b kapsamındaki BAĞ-KUR sigortalıları, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 31/5/2018 tarihi itibariyle prim borcu bulunanların bu borçları ödememeleri halinde 31/05/2018 tarihi itibariyle borçları sigortalılığı durdurulur.   Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/6/2018 tarihi itibariyle yeniden başlatılır.

prim borçları dikkate alınmaksızın 31 Aralık 2018’e kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaklar.

Bağ-Kur sigortalılarının muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkânı sağlanıyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre tescilleri yapılan ve ilgili kanunlara göre sigortalılık süreleri durdurulanlar da yapılandırma kapsamına alınacak.

 

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak şartıyla, RAMAZAN ve KURBAN bayramında 1.000’ er TL tutarında bayram ikramiyesi ÖDENECEK.    

 

İŞ KURAN GENÇLERİN BAĞ-KUR PRİMLERİ 1 YIL BOYUNCA DEVLETTEN

18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olanlardan 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk defa BAĞ-KUR sigortalısı olan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süreyle hazineden karşılanacaktır.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2018, 12:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142