Title of a News Article

Sayıştay uyardı...

Sayıştay uyardı...
banner206
 31 Mart seçimleri sonrasında, belediye başkanlığı görevine gelecek olan yeni başkanların en sık yapacağı atama vekaleten atamalar ve vekalete dair ücret farklarıdır.Bir göreve vekaleten atanacak olanın, vekaletten dolayı zam, tazminat ve ek deme farklarını alabilmesi için, asilde aranan şartları taşıması gerekmektedir. Bu detaya dikkat edilmeden yapılan atamalara, çoğunlukla, ataması yapılanın mağdur olmasına neden olmaktadır.Aşağıda Sayıştay'ın onlarca defa verdiği tazmin kararı yer almaktadır. Bir kez daha vurgulanmasında yarar bulunmamaktadır. Asilde aranan eğitim, süre gibi şartları taşımayan hiçbir kişinin vekaleten atanmaması ve fark ücreti verilmemesi gerekmektedir.
İşte Sayıştay 5. Dairesinin 2017 tarihli kararı

Sayıştay 5. Dairesinin 2017/320 Nolu Kararı

Usule aykırı atama

Müdürlük kadrosu için gereken en az dört yıllık öğrenim durumu şartını taşımayıp, görevde yükselme sınavına girip başarılı olmadan Başkan oluru ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kadrosuna asaleten atanan Müdür Yardımcısı kadrosundaki ...... ile

Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüKadrosuna atanan Zabıta Komiser Yardımcısı kadrosundaki ......'e, yürüttüğü kadro için öngörülen özel hizmet tazminatı, yan ödeme ve ek ödemenin ödenmesi ve

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğükadrosuna asaleten atanma şartlarını taşımayan ancak bu görevi vekaleten yürüten Zabıta Amiri kadrosundaki ......'e vekaleten yürüttüğü kadro için öngörülen ek ödemenin ödenmesi sonucu ...... TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede,

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Derece yükselmesinin usul ve şartları" başlıklı 68/B maddesinde aynen;

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. (2)

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır..." ifadeleri yer almaktadır.

04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5 inci Maddesinde görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında müdür kadrosu da sayılmıştır.

Aynı yönetmeliğin "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7 nci Maddesinin "a" bendi aynen;

Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

4) Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak," şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı yönetmeliğin "Sınav şartı" başlıklı 10 uncu Maddesinde aynen;

"Müdür, şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir." ifadeleri yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden açıkça anlaşılacağı üzere müdürlük kadrosuna atanmak için öncelikle fakülte veya en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve 657 sayılı Kanun'un 68 inci Maddesi "B" bendinde sayılan çalışma süresi ve yine burada ifade edilen eğitim şartlarını taşımak ve bazı müdürlükler için şeflik, saymanlık, kontrol memurluğu gibi kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak suretiyle görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanmak ve bu sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

İfade edilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak, müdürlük kadrosu için gereken öğrenim durumu ve görevde yükselme sınavına girme şartlarını taşımamakla birlikte, Başkan Oluru ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kadrosuna asaleten atanan Müdür Yardımcısı kadrosundaki ........'e, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kadrosuna atanan Zabıta Komiser Yardımcısı ........'e, müdürlük kadrosu için öngörülen özel hizmet tazminatı, yan ödeme ve ek ödemenin ödenmesi sonucu ........TL kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

B) 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7. maddesinde;

"Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak..,

Denilmekte, söz konusu ekli listede, teknik öğrenim gerektiren müdürlükler arasında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü de sayılmaktadır.

17.05.1987 tarih ve 19463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde;

"...1) Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebeple,

a) 1-4 üncü dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları,

b) 5 - 15 inci dereceli kadrolara vekalet ettirileceklerin öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak kaydıyla vekalet ettirilecekleri kadronun derecesinin, kazanılmış hak aylık derecesinin üç üst derecesinden fazla olmaması, gerekmektedir.

2) Asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi mümkün görülmektedir.

3) 657 sayılı Kanunun vekalet ücreti ödenmesine ilişkin 175 inci maddesine göre, tedvir dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır." ,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun Ek Geçici 9. maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın "Vekalet" başlıklı 9. maddesinde;

"657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanun'un 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,
...
vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez",

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9. maddesinde; (Ek: 11/10/2011 - KHK-666/1 md.)

"...Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir...",

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Buna göre bir göreve kurum içinden veya kurum dışından vekil olarak atananlara, vekalet ettikleri kadro için öngörülen özel hizmet tazminatı ve ek ödeme ile asli kadrosu için öngörülen özel hizmet tazminatı ve ek ödeme arasındaki farkların vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenebilmesi için, bu kişinin genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşıması gerekmektedir.

Mahalli idarelerde teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ........, söz konusu kadro için gerekli kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden mezun olma şartını taşımamaktadır.

Bu nedenle, Ruhsat ve Denetim Müdürü kadrosuna 09.05.2016 tarihinde Belediye Başkanı Oluru vekaleten atanan ancak söz konusu göreve asaleten atanma şartlarını taşımayan Zabıta Amiri kadrosundaki ........'e vekalet ettiği müdürlük için öngörülen özel hizmet tazminatı, yan ödeme ve ek ödemenin ödenmesi sonucu ........TL kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

(A) ve (B) şıklarında açıklanan nedenlerle her ne kadar toplam ........ TL kamu zararına sebebiyet verilmişse de, bu tutarın; ........TL'sinin, ........tarih ........ sayılı tahsilat makbuzu ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ........'ten, ........TL'sinin, 27.07.2018 tarih 649958 sayılı tahsilat makbuzu ile Çevre ve Kontrol Müdürü ........'den, ........TL'sinin, ........tarih ........ sayılı tahsilat makbuzu ile Ruhsat ve Denetim Müdürü ........'ten tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.net

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 10:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195