Urfa ile ilgili şok iddia!

Urfa ile ilgili şok iddia!
banner206
Şanlıurfa’ya bağlı 6 köyde 2007 yılından beri yapılan tüm seçimlerin ‘kusursuz’ geçmesi şaibe iddialarına yol açtı. Son 7 yıldaki bütün seçimlerde bu köylerdeki tüm oylar aynı partiye veya adaya gitti. Seçime katılım oranı yüzde 100. Geçersiz veya boş oy da yok.
Tür­ki­ye­’de ya­pı­lan son se­çim­ler şai­be ve hi­le tar­tış­ma­la­rı­na sah­ne ol­du. Pek çok yer­de so­nuç­la­ra iti­raz edil­di. Tar­tış­ma­lar se­çim­le­rin gü­ve­nir­li­li­ği­ni 
gün ­de­me ge­ti­rir­ken Şan­lı­ur­fa­’da­ki se­çim­le­ri in­ce­le­ yen  Ba­ğım­sız Se­çim İz­le­me Plat­for­mu çok il­ginç ve­ri­le­re ulaş­tı. Şan­lı­ur­fa­’nınSey­ran­te­pe, Su­mak­lı, Umut, Dik­taş, Ak­bi­lek ve Göl­ba­şı köy­le­ri­ni in­ce­le­ yen  Plat­form, bu 6 köy­de ta­ma­men ‘ku­sur­su­z’ se­çim­le­rin ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­le­di.TAM KATILIM SIFIR HATA2007 yı­lın­dan be­ri ya­pı­lan ye­rel ve ge­nel se­çim­ler­de bu köy­ler­de­ki her­ke­sin fi­re ver­me­den san­dık ba­şı­na ‘git­ti­ği­’ tes­pit edil­di. Ka­tı­lım ora­nı tüm se­çim­ler­de yüz­de 100 ola­rak ka­yıt­la­ra geç­ti. TÜ­İK ve­ri­le­ri­ne gö­re Şan­lı­ur­fa oku­ma yaz­ma en dü­şük il. Ama bu il­ler­de tüm oy­lar sı­fır ha­tay­la kul­la­nı­lı­yor. Ge­çer­siz tek bir oya bi­le rast­lan­mı­yor. Se­çim­le­rin en çar­pı­cı so­nuç­la­rın­dan bi­ri de 6 köy­de oy­lar her se­fe­rin­de 
ay ­nı par­ti­ye atı­lı­yor. Bu ku­sur­suz­luk ar­ka ar­ka­ya ya­pı­lan son dört se­çim­de “or­ga­ni­ze oy kul­lan­ma­” su­çu iş­len­di­ği id­di­ala­rı­nı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di.2011 yı­lın­dan be­ri ye­rel ve ge­nel se­çim­le­ri iz­le­
yen  Ba­ğım­sız Se­çim İz­le­me Plat­for­mu il­ginç tes­pit­le­ri­ni Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu­’na bir ra­por­la sun­du. Ra­por­da adı ge­çen köy­ler­de her­ke­sin oy kul­lan­dı­ğı ve bü­tün se­çim­ler­de tek ada­ya oy at­tı­ğı­na özel­lik­le dik­kat çek­ti. Platform üyesi sivil toplum kuruluşu olan Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Koordinatörü Nejat Taştan, bu köylerde 2007’den beri hatasız oy kullanılmasının başkasının yerine oy kullanıldığına dair  şüpheye yol açtığını belirtti.GEÇERSİZ OY ÇIKMAMASI ŞÜPHELİTaştan, "Şanlıurfa okuma yazma oranının en düşük olduğu illerden biri. Buna rağmen bu yerleşim yerlerinde her seçimde sadece bir geçersiz oy kullanılmış olması son derece şüpheli. Türkiye'de en eğitimli seçmenin olduğu yerlerde bile geçersiz oy çıkarken bu gibi kırsal bölgelerde hiç geçersiz oy olmaması ve herkesin oy kullanması organize oy kullanıldığını göstergesidir. Demek ki birileri bazıları adına eline mührü almış oy basıyor"  şeklinde konuştu.10 Ağustos'ta da tablo değişmediUrfa'nın altı köyündeki şüpheli oy kullanımı 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de değişmedi. Nejat Taştan, belirlenen köylerde yine herkesin oy kullandığını ve bir tane dahi geçersiz oy çıkmadığını tespit ettiklerini belirtti.40 köy için yaptığımız itiraz reddedildiŞan­lı­ur­fa MHP İl Baş­ka­nı İb­ra­him Öz­ya­vuz 30 Mart ye­rel se­çim­le­rin­de 40 köy için iti­raz­da bu­lun­duk­la­rı­nı fa­kat baş­vu­ru­la­rı­nın mah­ke­me ta­ra­fın­dan red­de­dil­di­ği­ni söy­ledi. Öz­ya­vuz şu id­di­alar­da bu­lu­ndu:2 KİŞİ 500 KİŞİ YERİNE OY KULLANIYOR“Köy­de bu­lu­nan­lar AK Par­ti’­ye oy kul­la­na­cak­sa top­la­nı­yor­lar di­yor­lar ki ‘Oy­la­rı AK Par­ti­ye kul­la­nı­n.’ İki ki­şi san­dı­ğın ol­du­ğu ye­re gi­ri­yor bü­tün oy­la­rı kul­la­nıp çı­kı­yor. Ya­ni in­san­la­rın hep­si ge­lip oy kul­lan­mı­yor. O yüz­den sı­fır ha­ta olu­yor. Ora­da bir ba­ya­nın ve­ya gen­cin ge­lip oy kul­lan­ma şan­sı yok. İki ki­şi otu­rur 500 ki­şi ye­ri­ne oy kul­la­nıyor. Bu­na iliş­kin iti­raz et­sek da­hi ha­kim red­de­di­yor. Her­kes oyu­nu kul­lan­dı­ğı için pro­se­dü­re uy­gun ya­pıl­dı­ğı­nı söy­lü­yor. 30 Mart se­çim­le­rin­de Har­ra­n’­da hiç ol­ma­yan in­san­la­rın oy­la­rı kul­la­nıl­dı di­ye 40 köy için Har­ran Se­çim Ku­ru­lu­’na iti­raz­da bu­lun­duk. Fa­kat iti­raz­la­rı­mız  red­de­dil­di­.”DE­NE­TİM SA­DE­CE MER­KEZ­LER­DEŞan­lı­ur­fa­’nın birçok kö­yün­de hal­kın san­dı­ğa git­me­di­ği­ni ile­ri sü­ren İbrahim Öz­ya­vuz “San­dık gö­rev­li­le­ri di­rekt for­mu dol­du­rup ge­ti­ri­yor­lar” iddiasında bulundu. Özyavuz şöyle konuştu: “Bi­zim mü­şa­hit­le­ri­miz var ama bir işe ya­ra­mı­yor. Mü­şa­hit­le­ri içe­ri sok­mu­yor­lar. Ak­şam me­mur gi­di­yor, muh­tar aza ve san­dık gö­rev­li­le­riyle be­ra­ber, olan-ol­ma­yan her­kes adı­na oy kul­la­nı­yor. Sa­de­ce şe­hir mer­kez­le­rin­de oy kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da de­ne­tim ya­pı­lı­yor. Köy­ler­de bir kon­trol me­ka­niz­ma­sı yok. Bu­nu da ge­nel­de ik­ti­dar par­ti­si­nin bas­kı­sıy­la ya­pı­yor­la­r.”

Özyavuz, Harran’ın 589 seçmenli Büyüktürbe köyünde olmayan insinların yerine oy kullanıldığını tespit etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.‘ŞAİBENİN ÂLÂSI VAR’BDP Şan­lı­ur­fa İl Eş­baş­ka­nı Ce­la­let­tin Erk­men “Bu ar­tık şüp­he­nin öte­sin­de açık ve ke­sin ola­rak şai­be va­r” id­di­asın­da bu­lun­du. Erk­men şun­la­rı söy­le­di: “Bu­nun­la il­gi­li ola­rak Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu­’n­dan il­çe se­çim ku­rul­la­rı­na ka­dar, ha­kim­den sav­cı­ya ve mül­ki amir­le­re ka­dar hep­si bi­li­yor. BDP ola­rak il­çe­le­ri­miz­den baş­la­ya­rak bir çok kö­yün is­mi­ni sav­cı­lı­ğa bil­di­rip suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­duk. Ya­pa­cak­la­rı bir şey ol­ma­dı­ğı­nı ve ile­ri­de dü­ze­le­ce­ği­ni söy­le­mek­le ye­tin­di­ler. Ur­fa'da oku­ma yaz­ma ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu yer Esen­te­pe. Her se­çim­de Esen­te­pe­’de her san­dık­ta üç beş ta­ne oy ip­ta­li olu­yor. Ama da­ğın ba­şın­da­ki bir köy­de oku­ma yaz­ma ora­nı­nın sı­fır ol­du­ğu üç beş ha­ne­li köy­de 250 ta­ne oy kul­la­nı­lı­yor. Hep­si tık tık 
ay ­nı par­ti­ye ve hiç bir ha­ta yok. Bu şa­ibe­nin ala­sı­dır. Bu­ra­da Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu­’nun baş­ka­nı bir şey ya­pa­mı­yor.San­dık gö­rev­li­si ne ya­pa­cak? Kaç ta­ne san­dık gö­rev­li­si­ni döv­dü­ler köy­ler­de. Oy kul­lan­ma oran­la­rı ye­rel se­çim­ler­de yüz­de 87 iken Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de bu oran 71'e düş­me­si­ne rağ­men bu blok oy çı­kan köy­ler­de oy ip­ta­li ve ek­sil­me­si yok. Bu­nun se­be­bi ik­ti­da­rı elin­de tu­tan si­ya­si par­ti­le­rin kat­kı­sı­dır. Yap­tı­ğı­mız bü­tün iti­raz gi­ri­şim­le­ri boş­ta kal­dı."EN DÜŞÜK OKUMA YAZMA ŞANLIURFA'DATÜ­İK ve­ri­le­ri­ne gö­re yüz­de 15 oku­ma yaz­ma bil­me­
yen  ora­nıy­la Şan­lı­ur­fa, ‘En oku­maz yaz­maz il­le­r’ ara­sın­da ilk sı­ra­da yer alı­yor. Har­ran Ova­sı’n­da bu­lu­nan köy­le­rin yüz­de 95'i Arap ol­du­ğu için Türk­çe bil­me­ yen ­le­rin sa­yı­sı ol­duk­ça faz­la. Fa­kat bu­na rağ­men sı­fır ha­tay­la oy kul­la­nı­lı­yor.Adayı önceden belirliyoruzNüfusunun tamamı Arap olan Sey­ran­te­pe Kö­yü Muh­ta­rı İs­ma­il Ar­da se­çim­den ön­ce köy aha­li­si­nin bir aday be­lir­le­di­ğini ve onu des­tek­len­di­ği­ni söy­lü­yor. 30 Mart  belediye se­çim­le­rin­de kul­la­nı­lan 100 oyun AK Par­ti’­ye ve­ril­di­ği köy­de 15 
yıl ­dır muh­tar­lık ya­pan Ar­da, “Se­çim­den ön­ce otu­rur ko­nu­şu­ruz. Ada­yı­mı­zı be­lir­li­yo­ruz.  Bi­ze uy­gun ola­nı des­tek­le­riz. Ha­ta­lı oy kul­lan­dır­mı­yo­ruz” diyor. 113 seç­men­li Ak­ça­ka­le­’ye bağ­lı Göl­ba­şı kö­yü sa­ki­ni Ali Ze­ga­yir ise se­çim­den ön­ce ai­le bü­yük­le­ri­nin bir aday be­lir­le­di­ği­ni ve oy­la­rın ona ve­ril­di­ği­ni söy­lü­yor.Muhtarlar öncülük ediyor370 kayıtlı seçmenin olduğu Akbilek Köyü sakinlerinden Ali Başak aday seçimlerine muhtarların öncülük ettiğini belirtiyor. Başak, “Burada millet birbirine adayını söyler. Filan kişi bizim adayımızdır der. Muhtarlar buna öncülük yapar. AKP'ye 
yıllardır  sandığımız ful çıktı” diyor.CİHAN ACAR - BUGÜN GAZETESİ
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2014, 10:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner277