EĞİTİM BİLGİLERİ    

Lise : Birecik İmam-Hatip Lisesi(1994)

Lisans : Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi(1998)

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Ekonomisi(2010)

Doktora : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Ekonomisi(2013)

Yabancı Dil : İngilizce(KPDS 82) ve iyi derecede kitabi Arapça

MESLEKİ BİLGİLER         

-Maliye Bakanlığı, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı, ( Temmuz 1999-Ocak 2000)

-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Denetçi Yardımcısı ve Denetçi (Ocak 2000- Nisan 2007)

-Türkiye Büyük Millet Meclisi, İç Denetçi (Nisan 2007-Nisan 2013) 

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı (24 Nisan 2013-17 Aralık 2015)

-Sosyal Güvenlik Kurumu, Başkan(18 Aralık 2015-27 Aralık 2019 )  

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı (27 Aralık 2019_)

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORADA ÇALIŞTIĞI KONULAR

-Türkiye’de kamusal karar alma süreçlerinin analizi

-Türkiye’de Temel Politika Metinleri(İktidar Partisi Programı, Seçim Beyannamesi, Hükümet Programı, Sektörel Stratejiler ve Kalkınma Planları) ile Kamu Politikaları Arasındaki İlişki

-Siyasal Kararların Kamu Politikalarına Dönüşme Düzeyinin Tespiti ve Ölçümü

 -“Yeni Kamu Yönetimi” Modelinde Kamu Maliyesi ve Bütçe Hakkı Kullanımı

-Bütçe Hakkı Kullanımında Etkinlik Göstergeleri

-TBMM’nin Bütçe Hakkı Kullanımındaki Etkinlik Düzeyinin Ölçümü

-Türkiye’de Mali Yerelleşme Düzeyi

-Türkiye’de kamu mali yönetim ve kontrol sürecinde “Saydamlık” ve “Hesap verebilirlik” ilkelerinin uygulanışı

-Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik plan hazırlama ve iç kontrol sistemi kurma çalışmalarının değerlendirilmesi

-Türkiye’de sosyal yardım ve hizmetlerin sunumunda etkinlik ve model önerisi

-Vatandaşlık hakkı olarak “Aile Sigortası” maliyet-fayda analizi 

-2001 sonrası uygulanan makro ekonomi politikalarının sosyal refah üzerindeki etkisi

-2001 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Büyüme, Birikim ve Bölüşüm Dinamiklerindeki Değişim

-OECD Üyesi Ülkelerin Sosyal Harcama Etkinlik Durumlarının Karşılaştırılması

HAKEMLİ DERGİLERDE ÇIKAN MAKALELER

1-“Yeni Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminde TBMM’nin Bütçe Denetimi”, Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü Uluslararası Sempozyumu, Afyonkarahisar, 8-9 Ekim 2008.

2-“Kalkınma Ajansları”, Değişik Yönleriyle Yerelleşme, (ed. Veysel Karani BİLGİÇ), Seçkin Yayıncılık, 2009.

3-“Etkinlik ve Eşitlik Çelişkisi Bağlamında Yeniden Dağıtım Politikalarının Sosyal Refah Üzerindeki Etkisi”, Maliye Dergisi, S.161, Temmuz-Aralık 2011.

4-“Küresel Vergi Rekabeti Karşısında Türk Vergi Sistemi”, Vergi Sorunları Dergisi, S.277, Ekim 2011.  

5-“Alman Yerel Yönetim Yapısı”, Türk İdare Dergisi, S.473, Aralık 2011.

6-“TBMM’nin Bütçe Sonuçlarını Denetleme Süreci”, Yasama Dergisi, S.16, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2010. 

7-“Parlamento-Bütçe İlişkilerinde Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlarının Önemi”, Yasama Dergisi, S.17, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2011,

8-“Parlamentoların Bütçe Sürecindeki Rolünü Değiştiren Dinamikler”, Maliye Dergisi, S.163, Temmuz-Aralık 2012.

9-“Teorik ve Tarihsel Açıdan Bütçe Hakkı”, Yasama Dergisi, S.20, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2012.

10-“Mali Yerelleşme Düzeyinin Ölçümü(Mali Özerklik Derecesi)”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 23 S.2, Nisan 2014.