2 Bin 161 kişi alınacak...

.

2 Bin 161 kişi alınacak...
banner206
 Adalet Bakanlığı 2 bin 161 sözleşmeli personel alım başvuruları 22 Ağustosta başlayıp 5 Eylülde sona eriyor.

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ilana çıkardığı 2bin 161 personel alım başvuruları yarın sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilanda başvuru tarihleri 22 Ağustos ile 5 Eylül arasında olduğu belirtilmişti. 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilecek 2bin 161 personelin kadro dağılımları 1560 sözleşmeli Kâtip, 445 mübaşir, 148 teknisyen ve 8 sözleşmeli kaloriferci olmak üzere toplamda 2bin 161 sözleşmeli personel alınacak. Başvuru şartlarında KPSS’den 70 puan ve üzeri almak gerekiyor. Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personeli Seçme sınavında KPSSP3 puan türünden 70 puan ve üzeri almak, KPSS Ortaöğretimden sınava girenler için 2014 yılında yapılmış sınavdan 70 puan ve üzeri almak, Önlisans mezunları ise 2014 yılında yapılan KPSS Önlisans sınavından 70 puan ve üzeri alması gerekiyor. Başvurular yarın mesai bitimine kadar sürecek. Mesai bitimine kadar bulunduğunuz ildeki adliyelere başvurabilirsiniz.

 

İşte başvuru şartları…

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Kadrolu ve Sözleşmeli (657 sk. 4/A-4/B)

Personel Alımı Sınav İlânı

1) Adlî ve idarî yargıda görev yapmak üzere;

a) EK-1/A, B, C, D listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009

tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya

sözlü sınav sonucuna göre 1560 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A), 445 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 148 sözleşmeli

teknisyen (EK-1/C) ve 8 sözleşmeli kaloriferci (EK-1/D) olmak üzere toplam 2161 personel,

b) EK2/A, B, C, D listelerde yeri, sayısı, unvanı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 713 dereceli

kadrolara atama yapılmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında,Adalet komisyonlarınca

yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 23 kadrolu zabıt kâtibi (EK-2/A), 161 kadrolu şoför (EK-2/B), 18

kadrolu aşçı (EK-2/C) ve 8 kadrolu kaloriferci (EK-2/D) olmak üzere toplam 210 personel,

Alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu

Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında

(KPSS-2014) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014) KPSSP94

puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A, B, C, D listelerde belirtilen sözleşmeli

pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerile EK-2/A, B, C, D listelerde belirtilen kadrolara açıktan ve aday olarak

atanacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki

şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 05 Eylül 2016 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı

maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları içinKPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları

için KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans mezunları için 1

Ocak 1981, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik

hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A-Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek ve zabıt kâtibi kadrosuna atanabilmek için ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü,

adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden

mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası

istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla

tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve

kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla

verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar

sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav

sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir

metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet

komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az

doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık

kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam

bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime

sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

B-Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

C-Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

D-Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

E-Sözleşmeli kaloriferci pozisyonlarında istihdam edilebilmek ve kaloriferci kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili

branşta sertifika sahibi olmak,

F-Aşçı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili

branşta sertifika sahibi olmak,

3) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK3) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesininaslıveya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

c) Lisans mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2014 sınav sonuç belgesinin aslı veya

bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,

d) Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya

yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans

programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna

dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

e) Şoför unvanı için;Sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),

f) Kaloriferci ve aşçı unvanları için; Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği

kalorifercilik veya aşçılık kurslardan mezun olunduğuna dair diploma veya bu branşlara ilişkin sertifikanın aslı, noter veya

komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

g) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

h) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca,adalet komisyonlarından temin edecekleriGüvenlik Soruşturması ve Arşiv

Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu,

İbraz etmek zorundadırlar.

4) Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar sadece tek bir unvan, kadro veya pozisyon için tek bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Bunun dışında

yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları/istihdamları

yapılmayacaktır.

Başvuruların, sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet

başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı

ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir.

Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında

yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK1/A, B, C, D veya EK2/A, B, C, D

listelerde gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birine atanabileceklerdir.)

5) Başvuru tarihi:

Başvurular 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü başlayıp, 05 Eylül 2016 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:

Sınav yerleri Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu

başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir komisyon için ilan edilen

kadro/pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son

sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç

26 Eylül 2016 Pazartesi günü ilgili komisyonlarda ve varsa ilgili komisyon internet sitelerinde yayınlanacak olup, ayrıca

yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde

bulunulmayacaktır.

8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

01 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 09:00da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada

yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde

uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

A-Zabıt kâtibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla,

en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak atanmak/istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen

kadronun/pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle

aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

B-Mübaşir ve şoför unvanları için;

Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen

kadro/pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro/pozisyon sayısının 10

katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

C-Teknisyen, kaloriferci ve aşçı unvanları için;

Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen

kadro/pozisyon sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro/pozisyon sayısının 5 katı

içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 13 Ekim 2016 Perşembe günü ilgili komisyonlarda ve varsa ilgili komisyon

internet sitelerinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru

sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:

24 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 09:00da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.

Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

11) Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır.

-Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

-Şoför kadrolarına atanacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle

yapılacaktır.

12) Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan

başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilecekler ile zabıt kâtibi kadrosuna

atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların

adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer

adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen

ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri/atama onayları iptal edilecek ve yerlerine puan

sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme/atama işlemi yapılacaktır.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

15) Sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kadrolara müracaat ederek atanmaya hak

kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin

ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan

adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

16) İstihdam/atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen Adalet Komisyonlarını

gösteren EK1/A, B, C, D ve EK2/A, B, C, D listeler aşağıda gösterilmiştir.

Ayrıntılar bu linkte...

//www.mymemur.com.tr/d/file/2016-43-15-ilan.pdf

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2016, 16:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142