Çocuk kütüphanesi hizmete açıldı

Şan­lı­ur­fa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, genç­le­re okuma alış­kan­lı­ğı ka­zan­dır­mak için Tur­gut Özal Parkı'nda hiz­me­te sun­du­ğu çocuk kü­tüp­ha­ne­si­nin ar­dın­dan bu kez Eyyüp Pey­gam­ber Par­kın­da inşa et­ti­ği Çocuk Kü­tüp­ha­ne­si­ni tö­ren­le hiz­me­te açtı.

Ço­cuk­lar­da okuma alış­kan­lı­ğı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nın yanı sıra öğ­ren­ci­le­rin sı­nav­la­ra daha rahat bir or­tam­da ha­zır­lan­ma­sı için Eyyüp Pey­gam­ber Par­kın­da mo­dern çocuk kü­tüp­ha­ne­si inşa eden Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dünya kla­sik­le­rin­den Türk ede­bi­ya­tı kla­sik­le­ri­ne uza­nan eser­le­ri ço­cuk­la­rın hiz­me­ti­ne sundu.

Öğ­ren­ci­le­rin sanal or­tam­da araş­tır­ma yap­ma­la­rı­na ola­nak sağ­la­ya­cak bil­gi­sa­yar­la­rın da bu­lun­du­ğu Mo­dern Kü­tüp­ha­ne­nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nihat Çift­çi, kü­tüp­ha­ne­le­rin ço­cuk­la­rın eği­tim­le­ri­ne katkı ver­me­si adına temel alt­ya­pı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Şan­lı­ur­fa'nın 13 il­çe­sin­de ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı alı­nan halk ve Çocuk kü­tüp­ha­ne­le­ri­nin 6'sını yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Nihat Çift­çi, "Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak yoğun bir ça­lış­ma içe­ri­sin­de­yiz. Ama­cı­mız ağaç yaş­ken eği­lir mi­sa­li ço­cuk­la­rı­mı­zı ki­tap­lar ve güzel me­kan­lar­la ge­le­ce­ğe ha­zır­la­mak is­ti­yo­ruz. 670 bine yakın bir öğ­ren­ci nü­fu­su­na sa­hi­biz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak bu öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi ge­le­ce­ğe ha­zır­la­ma an­la­mın­da ne ya­pa­bi­li­riz dü­şün­ce­si içe­ri­sin­de­yiz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Milli Eği­tim İl Mü­dür­lü­ğü­müz­le bir çok pro­je­ye imza attık. Şan­lı­ur­fa'nın tüm il­çe­le­rin­de bu­lu­nan öğ­ren­ci­le­ri Şan­lı­ur­fa'yı gez­dir­me ve tüm sı­na­va ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze yö­ne­lik de­ne­me sı­nav­la­rı ha­zır­lı­yo­ruz. Geçen yıl 4 de­ne­me yap­mış bu yıl ise 8 de­ne­me şek­lin­de ha­zır­lı­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mı­zı ge­le­ce­ğe ha­zır­la­mak lazım, bu­nun­da en iyi ör­ne­ği düz­gün bir eği­tim­den geçer. İnsa­nın kendi do­ğa­sı­nı, mem­le­ke­ti­ni, par­kı­nı ve ya­pı­sı­nı sev­me­si ge­rek­mek­te­dir. İnşal­lah top­lu­muz bu di­na­mi­zi­mi erken yaşta ço­cuk­la­rı­mı­zın ki­ta­ba olan aşkı ile ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz" dedi.

 

"EĞİTİME VE GENÇ­LE­RE HER ZAMAN DES­TEK VE­RE­CEĞİZ"

Ko­nuş­ma­sın­da plan­la­nan pro­je­le­ri bir bir ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni ifade eden Baş­kan Nihat Çift­çi, "Ama­cı­mız Şan­lı­ur­fa'yı ge­liş­ti­re­rek ço­cuk­la­rı­mı­zın ya­rı­nı için emir­le­ri­ne ver­mek­tir. 2016-2017 Eği­tim ve Öğ­re­tim se­zo­nu için 800 kitap da­ğı­tı­mı ya­pa­ca­ğız. Ge­le­ce­ğe güzel bir ne­sil­le yü­rü­me­nin uğ­ra­şı içe­ri­sin­de­yiz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak eği­ti­me ve genç­li­ğe yö­ne­lik her zaman des­tek ve­re­ce­ği­mi­zi be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Ülke ola­rak ge­le­ce­ği­mi­zi ço­cuk­la­rı­mız­la şe­kil­len­di­re­ce­ği­mi­zi ema­ne­tin on­la­ra tev­dih edi­le­ce­ği­ni bi­lin­ciy­le ha­re­ket edi­yor, tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin eği­tim ve öğ­re­ti­min yıl­la­rı­nı teb­rik edi­yo­rum" şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

VALİ TUNA, "KÜ­TÜP­HA­NE­LER, GE­LE­CE­ĞE YA­PI­LAN EN ÖNEMLİ YA­TI­RIM­DIR "

Açı­lı­şa ka­tı­lan Şan­lı­ur­fa Va­li­si Gün­gör Azim Tuna ise, "Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zi teb­rik edi­yo­rum. Çünkü ge­le­ce­ği­mi­ze ya­pı­lan en önem­li ya­tı­rım­lar­dan bi­ri­si kü­tüp­ha­ne kur­mak­tır. Bu tür hiz­met­le­rin tüm Be­le­di­ye­le­rin­de yap­ma­sı­nı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Top­lum içe­ri­sin­de nasıl dav­ra­na­ca­ğı­nı, ge­le­ce­ği­ni bil­me­le­ri için ço­cuk­la­rı­mı­zın kitap oku­ma­sı ge­rek­te­dir" söz­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ni ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı tak­dir et­ti­ği­ni be­lir­te­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan AK Parti Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ali Cev­he­ri ise, "Sos­yal ve kül­tü­rel be­le­di­ye­ci­li­ğin en önem­li iş­le­ri kent­ler­de kü­tüp­ha­ne­ler aç­mak­tır. De­ğer­li baş­ka­nı­mız Nihat Çift­çi'yi teb­rik edi­yo­rum. Tabi ki biz­ler so­kak­la­rı­mı­zı, yol­la­rı­mı­zı ve alt ya­pı­mı­zı ya­pa­ca­ğız. Ama bizim ay­dın­lık bir nesil için ya­pa­bi­le­ce­ği­miz en güzel eser ken­ti­mi­zi kü­tüp­ha­ne­ler­le do­nat­mak­tır" dedi.

Öte yan­dan açı­lı­şa, AK Parti Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li Halil Özcan, Ka­ra­köp­rü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Metin Bay­dil­li, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­le­ri, AK Parti teş­ki­lat­la­rı ve çok sa­yı­da öğ­ren­ci ka­tıl­dı.

Açı­lı­şın ar­dın­dan mo­dern kü­tüp­ha­ne­yi gezen Baş­kan Nihat Çift­çi, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan eği­tim mal­ze­me­le­ri bu­lu­nan çan­ta­la­rı öğ­ren­ci­le­re he­di­ye etti.

İtfa­iye Daire Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan öğ­ren­ci­le­re ve­ri­len eği­ti­mi de iz­le­yen Baş­kan Nihat Çift­çi, ar­dın­dan öğ­ren­ci­le­re yan­gın eği­tim seti verdi.

Ar­dın­dan Ey­yü­bi­ye İlçe­si­ne bağlı Hacı Bozan Or­ta­oku­lu ve Eyyüp Göncü Ana­do­lu Li­se­si­ni zi­ya­ret eden Baş­kan Nihat Çift­çi, bu­ra­da öğ­ren­ci­ler­le bir araya ge­le­rek 2016-2017 eği­tim ve öğ­re­tim yıl­la­rı­nı kut­la­dı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2016, 16:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142