Urfa Valiliği genelge yayınladı! Bunu yapmak zorunlu oldu

Urfa Valiliği genelge yayınladı! Bunu yapmak zorunlu oldu
banner206
banner279

Şanlıurfa Valiliği,  Şanlıurfa genelinde faaliyet gösteren kuyumcular için genelge yayınlayarak, iş yerlerine kamera takılması ve alarm sistemlerinin kurulmasını zorunlu kıldı.

Şanlıurfa Valiliği, ‘Kuyumculara Kamera ve Alarm Sistemleri Kurulması Hakkında’ genelge yayınladı. Genelgede, iş yerindeki kamera ve alarm sisteminin önemine vurgu yapılarak, “Bu doğrultuda günümüzde işyerlerinde kamera takılması ve alarm sistemlerinin kurulması kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerine yer verildi.

İŞTE ŞANLIURFA VALİLİĞİ’NİN YAYINLADIĞI GENELGE…

GENELGE

Amaç:

Madde 1: Suç ve suçluyla mücadeledeki caydırıcı etkisi, suç oluştuktan sonra ise faillerin tespiti ve delillendirilebilmesi açısından güvenlik kameraları ve alarm sistemi büyük bir öneme sahiptir. İnsan gözünün atlayabileceği bir detay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınabildiği gibi alarm sistemlerinin de caydırıcı özelliği bulunmaktadır. Ayrıca delilden sanığa ulaşma açısından suç unsurların tespiti ile birlikte önleyici anlamda suçun oluşmadan engellenmesine de ciddi katkı sağlamaktadır.

Bu çerçevede Şanlıurfa ilinde bulunan kuyumcularda güvenlik düzeyinin arttırılması için günün ihtiyaçlarını karşılayacak kamera sistemlerinin kurulması ve kolluk kuvvetleriyle entegre olacak şekilde alarm sistemlerinin faaliyete geçirilmesi amaçlanmıştır.

Suçluluğun en aza indirilmesi için yapılacak her çalışmanın belli bir maliyeti olmasının yanında hem maddi hem de psikolojik getirileri çok daha fazladır. Toplumsal huzurun ve güvenliğin sağlanması, teknolojik imkânların kullanımını da zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda günümüzde işyerlerinde kamera takılması ve alarm sistemlerinin kurulması kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kapsam:

Madde 2: Şanlıurfa Valiliğince uygulamaya konulan bu karar il ve ilçelerimizde faaliyet gösteren kuyumcuları kapsamaktadır.

Dayanak:

Madde 3:

3.1.    Anayasanın 48. maddesi,

3.2.    5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 11. maddeleri,

3.3.    2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 2-a maddesi,

3.4.    5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

3.5.    Türk Medeni Kanunu (Madde 981)

3.6.    Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik,

3.7.    İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

Temel İlkeler:

Madde 4: Devletin suçu önlemede alacağı tedbirlerin yanında vatandaşların kendi can ve mal emniyetini sağlamada işbirliği yapması, genel huzur ve asayişin sağlanmasında güvenlik hizmetlerine katkı sağlayacaktır.

Madde 5: Zilyedin taşınır ve taşınmaz mallarını koruma görevi öncelikle kendisine aittir. Bir tecavüz ve suç oluşmasının engellenmesi için güvenlik kameraları ve alarm sistemleri en etkili ve caydırıcı yöntemlerden birisidir.

Madde 6: Yakalanma riski yüksek olan yerlerde potansiyel suçluların suç işleme oranları azalmaktadır.Suçun işlenmesi için elverişli ortamın ortadan kaldırılması mağduriyetleri azaltacaktır.Suçlarda meydana gelen artış insanları doğrudan etkilemekte ve huzursuz etmektedir.Suç oluştuktan sonra suçlular yakalansa bile bu olumsuz etki ortadan kaybolmamaktadır. Bu yüzden suç oluşmadan alınabilecek fiziki tedbirlerin en önemlisi güvenlik kameraları ve alarm sistemleridir.

Madde 7: Suç ve suçlu ile mücadelede şehir hayatının gereklerinden birisi haline gelen alarm sistemleri ve güvenlik kameraları, gelişmiş ülkelerde yaygın ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Suç oluşmadan önleyebilmenin maliyeti suç oluştuktan sonra yapılacak olan tüm çalışmalardan daha düşüktür.

Madde 8: Toplumun yaşayan bir olgu olduğu düşünüldüğünde toplum sağlığını belirleyen en önemli etkenin suç oranının düşüklüğü olduğu görülecektir. Toplum huzurunun sağlanması her bireyin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür. Vatandaşların güvenlik kuvvetleri ile işbirliği yapması suçların önlenmesinde çok büyük fayda sağlayacaktır.

Uygulama Esasları:

Madde 9: Suç ve suçlularla mücadelede etkili yöntemlerden birisi olan güvenlik kameralarının  ve alarm sistemlerinin kurulması, kullanılması ile ilgili uyulacak esaslar aşağıda çıkarılmıştır. Güvenlik kamerası ve alarm sistemi kurulacak işyerleri sahipleri ya da işletmecileri kararın kendilerine tebliğinden sonraki 1 (bir) ay içerisinde belirtilen nitelikte güvenlik kamerası ve alarm sistemi takmakla yükümlüdür, tanınan süre sonunda kuyumcular alması uygun görülen tedbirler yönünden tekrar kontrol edilecek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sahipleri hakkında ilgili mevzuatlar gereğince yasal işlem yapılacaktır.

Kamera ve Alarm Kullanımı, Özelliği ve Görüntülerinin Saklanma Süre ve Koşulları:

Madde 10: Belirtilen iş yerlerinde iç ve dış mekânlarda bulunan kameraların görüş alanı işyerinin tamamını kapsamalı ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilmelidir.

Kamera görüntü kayıtları en az 30 (otuz) gün süreyle saklanabilir olmalıdır.

Kameralar renkli ve ortamdaki ışık miktarının yeterli olmadığı durumlarda siyah-beyaz kayıt yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

Cihazlarda arşiv görüntülerine tarih ve saat girilerek kolayca ulaşılabilmeli, gerekli olduğunda güvenlik kuvvetlerinin kullanımına sunulmalıdır.

İşyerlerine acil durumlarda alarm izleme merkezleri tarafından 112 Acil Çağrı merkezine ve işyeri sahibine bildirimde bulunacak şekilde alarm sistemi kurulacaktır.

Alarm sistemlerinin 24 saat kesintisiz hizmet verebilecek (enerji kesintileri durumu vs.) özellikte olması sağlanacaktır.

İşyerlerine kurulacak alarm sistemlerinin darbeye duyarlı (duvar kırılması, kepenk kırılması vs.) özelliklerde olması sağlanacaktır.

Denetleme Usul ve Esasları:

Madde 11: Verilen süre sonunda faaliyet gösteren kuyumcular kolluk kuvvetleri tarafından alınması gereken güvenlik tedbirleri yönünden denetlenir ve yerine getirilmeyen hususlar mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilir.

Cezai Hükümler:

Madde 12: Yapılacak kontrollerde güvenlik kameralarının ve alarm sistemlerinin belirtilen sürede kurulmaması, fonksiyonel (aktif) halde olmaması veya genelge hükümlerine aykırı davranılması durumunda İl idaresi Kanununun 66.maddesinde mevcut  “İl Genel Kurulu veya İdare Kurulları yahut en büyük mülki amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya  müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler hakkında hareketi  ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Kabahatler Kanununun 32. maddesi uygulanır.” amir hükmü gereğince, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun (32.) maddesi gereğince “İdari Yaptırım Kararı” uygulanacaktır.

Yürürlük ve Yürütme:

Madde 13: Bu genelge Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülür. İmzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

URFASTAR

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner142